База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

8. ПЛАТЕЖІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ

 

8.1. Що розуміється під витратами на здійснення статутної діяльності?

  27.12.2023 Чинна публікація

Витрати на здійснення статутної діяльності – ті витрати, які пов’язані з реалізацією завдань політичної партії, що визначені її статутом у процесі здійснення діяльності політичної партії.

Політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», а також інших законів України та згідно з партійним статутом, що визначає статутні завдання партії (ст. 3 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.2. Що розуміється під утриманням місцевих організацій?

  27.12.2023 Чинна публікація

Утримання місцевих організацій – здійснення матеріальної (фінансової) підтримки партією з метою забезпечення організації діяльності її місцевих організацій, передбачених її статутом.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.3. Які особливості звітування про витрати на публічні заходи, у тому числі з’їзди, конференції?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо такі витрати понесла третя особа, це вважається внеском на підтримку політичної партії, а саме спонсорством (ч. 4 ст. 14 Закону), та підлягає відображенню у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

Обмеження щодо спонсорських внесків на користь політичних партій детальніше розкриті у блоці 6 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.4. Як відображати у Звіті відомості щодо партії/третіх осіб, які розповсюджують/реалізують продукцію з логотипом, найменуванням партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо таку діяльність через третіх осіб здійснює сама партія, то це має відображатися у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Якщо таку діяльність здійснюють безоплатно чи на пільгових умовах треті особи, це буде вважатися внеском на підтримку партії. При цьому розмір такого внеску визначається за Методологією (2018 року / 2021 року).

У разі самостійної реалізації політичною партією продукції з символікою партії, надходження коштів від продажу такої продукції відображається в полі «Інші надходження» розділу «Внески та інші надходження» Звіту. При цьому відомості про особу покупця у Звіті не відображаються.

! Розмір (сума) такого внеску до 22.06.2021 визначається за Методологією  2018 року, а починаючи з 22.06.2021 – за Методологією 2021 року.

Увага! Під реалізацією слід розуміти безпосередньо продаж продукції. Розповсюдження продукції може здійснюватися як шляхом її реалізації (продажу), так і безоплатно.

Увага! Отримання політичною партією доходу від реалізації такої продукції третіми особами за умовами попередньо укладеного правочину не вважається внеском у розумінні ст. 14 Закону. Такі надходження від законної діяльності політичної партії відображаються в полі «Інші надходження» розділу «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.5. Як відображати у Звіті діяльність партії із заохочення культурних заходів?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо заохочення культурних заходів партією здійснюється у негрошовій формі, така діяльність партії відображенню у Звіті не підлягає.

Якщо заохочення культурних заходів партією здійснюється у грошовій формі, такі витрати партії відображаються у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Увага! Витрати партії у грошовій формі на заохочення культурних заходів можна здійснювати за винятком тих, які мають ознаки благодійної діяльності (детальніше викладено в запитанні 8.11).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.6. Чи можна відряджати та оплачувати витрати на відрядження осіб, які не перебувають у трудових відносинах з партією?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, можна, на виконання завдань статутної діяльності партії.

Витрати на відрядження осіб, які не перебувають у трудових відносинах з партією, для виконання завдань   статутної діяльності партії партія оплачує як надані послуги, що підлягають відображенню у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.7. Які особливості відображення відомостей про вебсайт, що є у партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Відомості про витрати на оплату послуг з розробки вебсайту (у разі наявності), його хостингу на серверах, послуг з його інформаційного, технічного обслуговування та технічної підтримки підлягають відображенню у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.8. Як відображати відомості про оплату послуг (адміністративний збір, нотаріальні послуги) з державної реєстрації змін відомостей про партію (зміна керівника, адреси тощо) чи судового збору?

  27.12.2023 Чинна публікація

Такі відомості необхідно відображати як платежі з рахунків політичної партії у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Якщо оплату адміністративного чи судового збору здійснила третя особа, то це вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ч. 4 ст. 14 Закону. Відомості про такий внесок повинні відображатися у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

При цьому розмір внеску відповідатиме розміру адміністративного чи судового збору.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.9. Чи потрібно звітувати про витрати на рекламу у соціальних мережах, на радіо і телебаченні, зовнішню, друковану рекламу тощо, а також створення та розміщення відеороликів про партію?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно.

Якщо кошти сплачено партією, – це відображається як платежі з рахунків політичної партії (розділ «Платежі та інші витрати» Звіту).

Якщо кошти сплачено третіми особами,– це відображається як:

  • спонсорство у разі безоплатного отримання послуги (розділ  «Внески та інші надходження» Звіту);
  • фінансові зобов’язання у випадку, якщо партія, наприклад , на договірній основі замовила оплату реклами, але станом на кінець звітного кварталу термін сплати коштів не настав за такі послуги або партія прострочила погашення заборгованості (розділ «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.10. Чи може партія здійснювати фінансову підтримку громадських організацій?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, політична партія має право здійснювати фінансову підтримку громадських організацій.

Винятком є фінансування їх статутних цілей, що пов’язані з безпосереднім здійсненням благодійної діяльності, а також з деякими обмеженнями (детальніше викладено в запитанні 7.6).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.11. Чи має право партія здійснювати благодійну діяльність?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не має.

Політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну діяльність.

Використання коштів та майна політичної партії на благодійництво допускається лише у разі припинення діяльності політичної партії.

Політична партія визначається як зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 Закону).

Цілі, завдання політичної партії, а також шляхи їх досягнення викладаються у її програмі (ст. 7 Закону).

Політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України (п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону). Зокрема, політичні партії мають право ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні (п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону).

Таким чином, політичні партії, виконуючи свої програмні цілі та завдання, можуть сприяти громадянам та їх об’єднанням у реалізації їх прав, зокрема, у культурній, спортивній, екологічній, правозахисній сферах.

Обмеження щодо політичних партій як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також інші благодійники та бенефіціари (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації (ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії (ст. 16 Закону).

Статутна діяльність політичних партій, не пов’язана з їхньою участю у виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих виборах, у тому числі оплата праці працівників статутних органів політичної партії, її місцевих організацій в порядку, передбаченому законодавством, фінансується за рахунок коштів державного бюджету (ст. 17-1 Закону).

Водночас передбачена можливість використання майна та коштів політичної партії, у тому числі на благодійні цілі. Однак використати вказані кошти та майно політичної партії можна лише за рішенням з’їзду (конференції) політичної партії і лише у випадку її реорганізації чи саморозпуску (ч. 2 ст. 23 Закону).

Закон розмежовує поняття статутних та благодійних цілей при використанні майна та коштів політичної партії у разі припинення її діяльності. З огляду на мету створення політичної партії та цілі благодійної діяльності – це різні сфери суспільних інтересів, а отже, останні не можуть належати до статутних цілей політичної партії.

У період виборчого процесу благодійна допомога, яка ініційована або організована політичною партією відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», не повинна надаватись від її імені або будь-яким чином пов’язуватись з діяльністю політичної партії.

Увага! Благодійна допомога у період виборчого процесу може розцінюватись як «непрямий підкуп виборців», за що передбачена кримінальна відповідальність (ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України).

Саме тому встановлено заборону надавати виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності гроші, інші матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є партія (місцева організація партії), та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за партію (місцеву організацію партії) або згадуванням назви партії (місцевої організації партії), символіки партії (ч. 6 ст. 57 Виборчого кодексу України).

Громадяни України мають право на свободу об’єднання, зокрема у політичні партії, для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36 Конституції України).

У ч. 1 ст. 64 Основного Закону України визначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Конституційний Суд України в Рішенні від 12.06.2007 № 2-рп/2007 у справі про утворення політичних партій в Україні, розглядаючи питання про передбачені нормами Закону обмеження, пов’язані з утворенням та діяльністю політичних партій, констатував, що поняття «обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина» в контексті ч. 1 ст. 64 Конституції України слід розуміти як не передбачене конституційними нормами звуження обсягу прав і свобод, встановлення додаткових норм, якими нівелюється свобода об’єднання у політичні партії в порядку, визначеному відповідним законом, і які фактично перешкоджають створенню об’єднань громадян.

Встановлені законами України обмеження щодо можливості використання майна та коштів політичної партії на благодійну діяльність не пов’язані з обмеженням конституційного права громадян на свободу об’єднання, адже жодним чином не перешкоджають утворенню та діяльності політичних партій.

Таким чином, аналіз наведених правових норм дає підстави для таких висновків:

  • користування та розпорядження коштами політичної партії, у тому числі виділеними з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснюється виключно відповідно до законодавства України та в порядку, передбаченому статутом політичної партії;
  • політичні партії при провадженні своєї статутної діяльності не можуть використовувати майно та кошти політичної партії на благодійну діяльність;
  • використання коштів та майна політичної партії на благодійництво допускається лише у разі припинення її діяльності;
  • благодійна допомога в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців.

Увага! Політичні партії мають право використовувати кошти на оборону держави та безпеку населення під час воєнного стану, оскільки це не є благодійною діяльністю. Детальніше за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/5171/.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.12. Чи може політична партія сплачувати членські внески за участь у міжнародних організаціях, об’єднаннях політичних партій? Чи може партія брати участь у платних міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах? Якщо так, то чи можна зробити такі платежі з поточних рахунків політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, у межах своєї міжнародної діяльності.

При цьому такі платежі здійснюються з поточних рахунків політичної партії та не потребують  додаткового відкриття валютного рахунку.

Політичні партії можуть підтримувати зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України (ст.13 Закону).

Переказ, ініційований платником за межами України в іноземній валюті за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням платника може бути виплачений фізичній особі/зарахований на поточний рахунок отримувача (юридичної особи, фізичної особи – підприємця) у національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі) (п. 37 розділу V Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2).

Зокрема, до поточних валютних операцій належать оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб – нерезидентів, оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав (п. 4 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого Постанова Правління Національного банку України 02.01.2019 № 2).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.13. Які особливості відображення відомостей про внесення грошової застави для участі кандидатів політичної партії на місцевих виборах?

  27.12.2023 Чинна публікація

Відомості про внесення грошової застави відображаються місцевою організацією політичної партії, яка висунула відповідних кандидатів для участі у місцевих виборах, у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту такої місцевої організації (ч. 11 ст. 17, ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України). При цьому у Звіті політичної партії такі відомості не відображаються.

Якщо всупереч положенням ч. 2 ст. 225 Виборчого кодексу України внесення такої грошової застави здійснювалось безпосередньо політичною партією, замість її місцевої організації, то відомості про такий платіж відображаються у Звіті політичної партії.

Увага! За рахунок коштів державного бюджету заборонено фінансувати діяльність політичних партій, яка пов’язана з їхньою участю у виборах, до якої належить внесення грошової застави (п. 1 ч. 1 ст. 17-1 Закону).

Крім того, підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії є, зокрема, встановлення судом фактів, які свідчать про те, що кошти державного фінансування використані політичною партією на фінансування її участі у виборах (п. 5 ч. 1 ст. 17-8 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.14. Які відомості щодо підстави для здійснення платежу та цільового призначення платежу потрібно відображати?

  27.12.2023 Чинна публікація

У розділі «Платежі та інші витрати» Звіту у графі :

  • «Підстава для здійснення  платежу» – необхідно відображати реквізити (номер, дата, назва тощо) документа (договір, розрахунковий документ, акт, відомість тощо), згідно з яким здійснюється платіж;
  • «Цільове призначення платежу» – необхідно відображати зміст такого платежу (оплата послуг, виконання робіт, сплата податків, виплата заробітної плати тощо).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.15. Як відображати у Звіті інформацію щодо повернення коштів за зверненням внескодавця?

  27.12.2023 Чинна публікація

Повернення коштів у зв’язку із зверненням внескодавця відображається у таблиці «Інформація про повернення (перерахування) грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень» розділу «Платежі та інші витрати» Звіту.

У разі надходження на рахунки політичної партії коштів, які за своїм призначенням є внесками на її підтримку згідно з положеннями ст. 14 Закону,  інформація про такі кошти відображається у таблиці «Грошові внески» розділу «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.16. Чи може політична партія надавати народним депутатам України, обраним від неї, приміщення політичної партії та її структурних утворень для здійснення прийому громадян?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, може.

З огляду на відсутність відповідних обмежень у Законі політична партія в межах здійснення своїх статутних завдань має право безоплатно надавати народним депутатам України, обраним від неї, приміщення для здійснення прийому громадян ( ч. 2 ст. 14, ст. 16 Закону).

Увага! Зазначене безоплатне надання приміщення політичною партією народному депутатові України не вважається благодійною діяльністю в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.17. Чи може партія орендувати офіси, купувати товари для своїх місцевих організацій?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, може.

Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України.

Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно (ч. 2 ст. 14 Закону).

Таким чином, для здійснення статутних завдань політична партія має право орендувати офіси, купувати товари, у тому числі для своїх місцевих організацій.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

8.18. Як звітувати про розміщення коштів на депозит та отримання таким чином пасивного доходу?

  27.12.2023 Чинна публікація

Політична партія може розміщувати кошти у національній валюті на поточному або вкладному (депозитному) рахунку в установі банку України під визначений процент (дохід) (ч. 5 ст. 14 Закону).

Кошти, розміщені на поточному або вкладному (депозитному) рахунку політичної партії, та отримані проценти (дохід) відображаються за загальним правилом у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту станом на кінець звітного періоду.

Кошти, отримані політичною партією як проценти (дохід) за розміщення на поточному або вкладному (депозитному) рахунку, також відображаються як надходження у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

Увага! Операції з перерахування коштів банківською установою між рахунками, що належать політичній партії, в тому числі банківські операції з розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку, відображаються як платіж у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні