НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Миколи Міхновського, 28
info@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
logo
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Розділи:

1. Коли, як і в якому вигляді подається Звіт

Перелік скорочень

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Звіт – звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 3 і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.
Закон – Закон України “Про політичні партії в Україні”.
Положення про порядок подання Звіту – Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджене рішенням Національного агентства від 28.07.2016 № 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315.
Положення про аналіз Звіту – Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджене рішенням Національного агентства від 08.09.2016 № 26 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.09.2016 за № 1264/29394.
Місцева організація – Місцева організація політичної партії, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи.
Методологія визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг – Методологія визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затверджена рішенням Національного агентства від 16.11.2018 № 2596, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849.
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення.
П(С)БО 8 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за № 750/4043.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
98
arrow_up
Так
5
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.1. Які види Звітів існують, коли їх слід подавати та який звітний період вони охоплюють?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Законом передбачено такі види Звітів:

 • квартальний Звіт (ст. 17 Закону),
 • Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) (ст. 17-7 Закону).

 

Квартальний Звіт політичні партії подають до Національного агентства щокварталу, але не пізніше ніж на 40 день після закінчення звітного кварталу (ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020), зокрема (п. 2 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту):

 • за І квартал – до 10 травня звітного року включно,
 • за ІІ квартал – до 09 серпня звітного року включно,
 • за ІІІ квартал – до 09 листопада звітного року включно,
 • за ІV квартал – до 09 лютого наступного за звітним року включно.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання Звіту вважається наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 4 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Наразі Звіт подається не пізніше ніж на 40 день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (п. 5 розділу VІ “Заключні положення” Закону).

 

Уточнюючий звіт – це звіт, що подається з метою усунення причин, які зумовили зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Подати такий звіт може партія, державне фінансування статутної діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, передбачених ст. 17-7 Закону.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
11
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.2. Чи можна подати виправлений Звіт?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, законодавством не передбачено подання виправленого Звіту.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
13
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.3. Чи можна відкликати поданий Звіт?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, поданий Звіт не можна відкликати.

Звіти (у тому числі подані з порушенням встановленого строку) Національне агентство перевіряє у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження (ч. 14 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Датою подання Звіту вважається дата присвоєння реєстраційного індексу структурним підрозділом Національного агентства, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою – дата на поштовому штемпелі підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника (п. 3 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Якщо Звіт надійшов до Національного агентства, відкликати його неможливо, оскільки з цього моменту розпочато його перевірку.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
10
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.4. Які особливості подання Звіту за ІV квартал?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Політичні партії повинні подати Звіт за ІV квартал з дотриманням вимог, встановлених ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020.

Відомості у Звіті за ІV квартал відображаються наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо політичної партії та кожної її місцевої організації. Відображення наростаючим підсумком означає, що у Звіт за ІV квартал вносяться відомості за всі квартали звітного року.
При цьому до такого Звіту додаються копії документів, що підтверджують відображені у ньому відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності) тільки за цей квартал.
Документи, що підтверджують відомості за попередні квартали, не подаються.

Увага! Оскільки Звіт за ІV квартал подається наростаючим підсумком, то додатково подавати річний Звіт не потрібно. У Звіті за ІV квартал (наростаючим підсумком) необхідно врахувати та виправити недоліки та порушення, що були виявлені при аналізі Звітів за попередні періоди.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
9
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.5. У якій формі потрібно подавати Звіт?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту

Політичні партії зобов’язані подати до Національного агентства Звіт у паперовій формі та в електронному вигляді.

Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище, ініціали та підпис, відбиток печатки.

 

Увага! Звіти місцевих організацій повинні бути оформлені аналогічно до Звіту політичної партії, тобто пронумеровані, прошиті, скріплені печаткою та підписом. Звіти структурних утворень прошиваються кожний окремо.

 

Крім того, Звіт подається в електронному вигляді – на електронних носіях інформації (CDR-дисках, з’ємних носіях інформації тощо).

Електронний вигляд передбачає наявність Звіту:

 • у форматі MS Excel,
 • сканованої копії звіту у форматі PDF (сканування проводиться з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi та не більше ніж 600 dpi і зберігається у форматі PDF (*.pdf), де повинні бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)).

 

Увага! Звіт в електронному вигляді повинен відповідати паперовому варіанту Звіту зі всіма додатками.

Детальніше про строки подання Звітів викладено в запитанні 1.1.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
7
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.6. Чи можна змінювати форму Звіту (колонки, рядки тощо)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, встановлену форму Звіту змінювати не можна, оскільки недотримання форми при підготовці Звіту є грубим порушенням встановлених вимог (п. 3 розділу ІІ Положення про аналіз Звіту).

Також не допускається подання Звіту з виправленнями (закреслення, помарки, затирання тощо) (п. 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
9
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.7. Що додавати до Звіту та які додатки є обов’язковими?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

п. 10-12 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту
ч.ч. 11, 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020

До Звіту додають:

 1. інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії шляхом заповнення відповідних розділів Звіту, що стосуються місцевої організації партії, – обов’язково подається разом із Звітом політичної партії у вигляді додатка;
 2. копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності);
 3. Звіт в електронному вигляді, оформлений відповідно до вимог законодавства (подається у вигляді додатка до Звіту політичної партії).

Додатки є складовими частинами Звіту, та їх подає виключно політична партія.

Крім того, до Звіту за ІV квартал політична партія, її місцева організація додають:

1. висновки щорічного внутрішнього фінансового аудиту своєї діяльності (в разі наявності доходів та/або витрат);

2. висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту (в разі отримання політичною партією державного фінансування).

Увага! Зазначені висновки є невід’ємними частинами такого Звіту та обов’язковими до подання.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
10
arrow_up
Так
2
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.8. Хто підписує Звіт політичної партії з додатками?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

абз. 1 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту
ч. 7 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020

Звіт подається до Національного агентства за підписом керівника політичної партії (уповноваженої особи політичної партії).

Якщо штатним розписом політичної партії передбачена посада головного бухгалтера, то Звіт підписує також головний бухгалтер.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
15
arrow_up
Так
3
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.9. Хто підписує Звіт місцевої організації зі статусом юридичної особи?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Звіт місцевої організації, яка має статус юридичної особи, подається за підписом її керівника (уповноваженої особи місцевої організації) (п. 1 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту).

При цьому якщо Звіт місцевої організації підписує керівник партії (уповноважена особа політичної партії), необхідно додати до Звіту документи, що підтверджують повноваження такої особи

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
8
arrow_up
Так
1
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.10. Чи можна подавати Звіт за підписом керівника партії не з оригінальним підписом (копія/факсиміле)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні. Не дозволяється подавати Звіт з неоригінальним підписом керівника партії, копією такого підпису або факсиміле, оскільки у такому випадку буде відсутнє належне підтвердження достовірності даних Звіту.

Достовірність даних Звіту підтверджується власноручним підписом керівника (уповноваженої особи) на останній сторінці Звіту, скріпленим печаткою політичної партії (п. 13 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
6
arrow_up
Так
1
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.11. Як заповнюється графа про персональні дані керівника на останніх сторінках Звіту?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У графі про персональні дані керівника на останній сторінці Звіту зазначають реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта керівника (уповноваженої особи)*.

*для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Приклад заповнення:

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
10
arrow_up
Так
1
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.12. Які відомості необхідно обов’язково знеособлювати в електронному форматі Звіту (PDF, Excel)?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

У Звіті у форматі MS Excel і сканованій копії Звіту у форматі PDF повинні бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом. Відомості, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)), не закриваються (абз. 3 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
4
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.13. Чи потрібно знеособлювати відомості у паперовій формі Звіту?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Ні, відомості у паперовій формі Звіту не підлягають знеособленню.

Вимоги щодо закриття відомостей про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом, встановлено тільки для Звітів у форматі MS Excel і сканованої копії Звіту у форматі PDF (абз. 3 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
2
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.14. Де знайти шаблон електронної форми (Excel) Звіту?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Форма Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру затверджена рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 3 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.

Звіти політичних партій, у тому числі у форматі Excel, форми яких можуть бути використані як шаблони для звітування, розміщені на офіційному вебсайті Національного агентства в розділі “Запобігання політичній корупції” за посиланням:

https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/zvity-politychnyh-partij-2/.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.15. Чи потрібно додавати до Звіту довідку банку по рахунку у разі відсутності на ньому руху коштів?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, для підтвердження відомостей про відсутність руху коштів на рахунку потрібно додавати до Звіту довідку установи банку.

До Звіту додаються копії документів, що підтверджують усі відображені у Звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
2
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.16. Чи потрібно кожного звітного періоду додавати до Звіту підтверджуючі документи?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, до кожного Звіту потрібно додавати копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості за відповідний квартал (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Приклад:

При безоплатному користуванні партією майном, наприклад, офісним приміщенням, щокварталу (тобто в кожному звітному періоді) потрібно додавати до Звіту такі документи:

 • висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, складений відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг;
 • документ, що підтверджує безоплатну передачу майна в користування партії (договір, заява внескодавця);
 • документи, згідно з якими виникає право власності на майно, для підтвердження відображених відомостей щодо власника майна, що перебуває в користуванні партії.
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
2
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.17. Що робити у разі виявлення партією технічної або іншої помилки у поданому Звіті?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Враховуючи те, що законодавством не передбачено подання виправленого Звіту, то у разі виявлення технічної або іншої помилки у поданому Звіті партія може письмово повідомити Національне агентство про такі помилки шляхом направлення поштою листа за підписом керівника партії (уповноваженої особи партії).

Отримана інформація може бути врахована Національним агентством при здійсненні аналізу Звіту.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
5
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.18. Якими документами підтверджується право керівника політичної партії підписувати Звіти місцевих організацій?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Залежно від організаційної структури партії можливо декілька варіантів документів, що підтверджують право керівника політичної партії підписувати Звіти структурних утворень:

 1. Якщо партія є засновником структурних утворень – її керівник може мати такі повноваження згідно зі Статутом партії (ст. 8 Закону) та/або рішенням установчих зборів, оформлених Протоколом установчого з’їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії.
 2. Якщо засновниками структурних утворень партії є фізичні особи – повноваження на підписання Звіту такого структурного утворення можуть бути визначені рішенням установчих зборів, з’їзду (конференції, зборів) відповідного структурного утворення партії.
Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
3
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.19. Чи потрібно засвідчувати у встановленому порядку копії підтверджуючих документів, що додаються до Звіту?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Так, копії підтверджуючих документів потрібно засвідчувати.

Копії підтверджуючих документів, що додаються до Звіту, є додатками до Звіту. Про їх кількість зазначається на останній сторінці Звіту в позиції “наявність додатків”. Також Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище, ініціали та підпис, відбиток печатки (абз. 2 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Таким чином, керівник (уповноважена особа політичної партії) підтверджує відповідність копій письмовому оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
1
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати

1.20. Чим регламентується порядок дій політичної партії щодо припинення діяльності місцевої організації?

Видалити
з вибраного
Додати
у вибране

Порядок дій щодо припинення місцевої організації політичної партії регламентовано розділом IV Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

Версія для друку
Чи була ця публікація корисною?
2
arrow_up
Так
0
arrow_down
Ні
Ваші зауваження
Закрити
Надіслати