База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

1. Коли, як і в якому вигляді подається Звіт

 

Перелік скорочень

  03.06.2021 Чинна публікація
Звіт - звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що подається за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 3 і зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.
Закон - Закон України "Про політичні партії в Україні".
Положення про порядок подання Звіту - Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджене рішенням Національного агентства від 28.07.2016 № 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315.
Положення про аналіз Звіту - Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затверджене рішенням Національного агентства від 08.09.2016 № 26 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.09.2016 за № 1264/29394.
Місцева організація - Місцева організація політичної партії, що в установленому порядку набула статусу юридичної особи.
Методологія визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг - Методологія визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затверджена рішенням Національного агентства від 16.11.2018 № 2596, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849.
КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення.
П(С)БО 8 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за № 750/4043.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.1. Які види Звітів існують, коли їх слід подавати та який звітний період вони охоплюють?

  03.06.2021 Чинна публікація
Законом передбачено такі види Звітів:
 • квартальний Звіт (ст. 17 Закону),
 • Звіт з усунутими недоліками (уточнюючий) (ст. 17-7 Закону).

 

Квартальний Звіт політичні партії подають до Національного агентства щокварталу, але не пізніше ніж на 40 день після закінчення звітного кварталу (ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020), зокрема (п. 2 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту):
 • за І квартал – до 10 травня звітного року включно,
 • за ІІ квартал – до 09 серпня звітного року включно,
 • за ІІІ квартал – до 09 листопада звітного року включно,
 • за ІV квартал – до 09 лютого наступного за звітним року включно.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку подання Звіту вважається наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 4 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Наразі Звіт подається не пізніше ніж на 40 день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України (п. 5 розділу VІ “Заключні положення” Закону).

 

Уточнюючий звіт – це звіт, що подається з метою усунення причин, які зумовили зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Подати такий звіт може партія, державне фінансування статутної діяльності якої зупинено за наказом Національного агентства у випадках, передбачених ст. 17-7 Закону.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.2. Чи можна подати виправлений Звіт?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, законодавством не передбачено подання виправленого Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.3. Чи можна відкликати поданий Звіт?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, поданий Звіт не можна відкликати.

Звіти (у тому числі подані з порушенням встановленого строку) Національне агентство перевіряє у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження (ч. 14 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Датою подання Звіту вважається дата присвоєння реєстраційного індексу структурним підрозділом Національного агентства, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, а в разі надходження звітності поштою – дата на поштовому штемпелі підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника (п. 3 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Якщо Звіт надійшов до Національного агентства, відкликати його неможливо, оскільки з цього моменту розпочато його перевірку.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.4. Які особливості подання Звіту за ІV квартал?

  03.06.2021 Чинна публікація
Політичні партії повинні подати Звіт за ІV квартал з дотриманням вимог, встановлених ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020.

Відомості у Звіті за ІV квартал відображаються наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо політичної партії та кожної її місцевої організації. Відображення наростаючим підсумком означає, що у Звіт за ІV квартал вносяться відомості за всі квартали звітного року.
При цьому до такого Звіту додаються копії документів, що підтверджують відображені у ньому відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності) тільки за цей квартал.
Документи, що підтверджують відомості за попередні квартали, не подаються.

Увага! Оскільки Звіт за ІV квартал подається наростаючим підсумком, то додатково подавати річний Звіт не потрібно. У Звіті за ІV квартал (наростаючим підсумком) необхідно врахувати та виправити недоліки та порушення, що були виявлені при аналізі Звітів за попередні періоди.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.5. У якій формі потрібно подавати Звіт?

  03.06.2021 Чинна публікація
п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання ЗвітуПолітичні партії зобов’язані подати до Національного агентства Звіт у паперовій формі та в електронному вигляді.Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище, ініціали та підпис, відбиток печатки.

 

Увага! Звіти місцевих організацій повинні бути оформлені аналогічно до Звіту політичної партії, тобто пронумеровані, прошиті, скріплені печаткою та підписом. Звіти структурних утворень прошиваються кожний окремо.

 

Крім того, Звіт подається в електронному вигляді – на електронних носіях інформації (CDR-дисках, з’ємних носіях інформації тощо).

Електронний вигляд передбачає наявність Звіту:
 • у форматі MS Excel,
 • сканованої копії звіту у форматі PDF (сканування проводиться з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi та не більше ніж 600 dpi і зберігається у форматі PDF (*.pdf), де повинні бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)).

 

Увага! Звіт в електронному вигляді повинен відповідати паперовому варіанту Звіту зі всіма додатками.

Детальніше про строки подання Звітів викладено в запитанні 1.1.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.6. Чи можна змінювати форму Звіту (колонки, рядки тощо)?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, встановлену форму Звіту змінювати не можна, оскільки недотримання форми при підготовці Звіту є грубим порушенням встановлених вимог (п. 3 розділу ІІ Положення про аналіз Звіту).

Також не допускається подання Звіту з виправленнями (закреслення, помарки, затирання тощо) (п. 5 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.7. Що додавати до Звіту та які додатки є обов’язковими?

  25.06.2021 Чинна публікація
п. 10-12 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту
ч.ч. 11, 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020

До Звіту додають:
 1. інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії шляхом заповнення відповідних розділів Звіту, що стосуються місцевої організації партії, – обов’язково подається разом із Звітом політичної партії у вигляді додатка;
 2. копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності);
 3. Звіт в електронному вигляді, оформлений відповідно до вимог законодавства (подається у вигляді додатка до Звіту політичної партії).

Додатки є складовими частинами Звіту, та їх подає виключно політична партія.

Крім того, до Звіту за ІV квартал політична партія, її місцева організація додають:

1. висновки щорічного внутрішнього фінансового аудиту своєї діяльності (в разі наявності доходів та/або витрат);

2. висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту (в разі отримання політичною партією державного фінансування).

Увага! Зазначені висновки є невід’ємними частинами такого Звіту та обов’язковими до подання.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.8. Хто підписує Звіт політичної партії з додатками?

  03.06.2021 Чинна публікація
абз. 1 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту
ч. 7 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020

Звіт подається до Національного агентства за підписом керівника політичної партії (уповноваженої особи політичної партії).

Якщо штатним розписом політичної партії передбачена посада головного бухгалтера, то Звіт підписує також головний бухгалтер.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.9. Хто підписує Звіт місцевої організації зі статусом юридичної особи?

  03.06.2021 Чинна публікація
Звіт місцевої організації, яка має статус юридичної особи, подається за підписом її керівника (уповноваженої особи місцевої організації) (п. 1 розділу ІІІ Положення про порядок подання Звіту).

При цьому якщо Звіт місцевої організації підписує керівник партії (уповноважена особа політичної партії), необхідно додати до Звіту документи, що підтверджують повноваження такої особи
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.10. Чи можна подавати Звіт за підписом керівника партії не з оригінальним підписом (копія/факсиміле)?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні. Не дозволяється подавати Звіт з неоригінальним підписом керівника партії, копією такого підпису або факсиміле, оскільки у такому випадку буде відсутнє належне підтвердження достовірності даних Звіту.

Достовірність даних Звіту підтверджується власноручним підписом керівника (уповноваженої особи) на останній сторінці Звіту, скріпленим печаткою політичної партії (п. 13 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.11. Як заповнюється графа про персональні дані керівника на останніх сторінках Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
У графі про персональні дані керівника на останній сторінці Звіту зазначають реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта керівника (уповноваженої особи)*.

*для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Приклад заповнення:
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.12. Які відомості необхідно обов’язково знеособлювати в електронному форматі Звіту (PDF, Excel)?

  03.06.2021 Чинна публікація
У Звіті у форматі MS Excel і сканованій копії Звіту у форматі PDF повинні бути закриті відомості про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом. Відомості, що підлягають обов’язковому оприлюдненню (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи (місто, селище міського типу, село, без зазначення адреси проживання)), не закриваються (абз. 3 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.13. Чи потрібно знеособлювати відомості у паперовій формі Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Ні, відомості у паперовій формі Звіту не підлягають знеособленню.

Вимоги щодо закриття відомостей про фізичну особу, що належать до інформації з обмеженим доступом, встановлено тільки для Звітів у форматі MS Excel і сканованої копії Звіту у форматі PDF (абз. 3 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.14. Де знайти шаблон електронної форми (Excel) Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Форма Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру затверджена рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 3 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 904/29034.

Звіти політичних партій, у тому числі у форматі Excel, форми яких можуть бути використані як шаблони для звітування, розміщені на офіційному вебсайті Національного агентства в розділі “Запобігання політичній корупції” за посиланням:

https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/zvity-politychnyh-partij-2/.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.15. Чи потрібно додавати до Звіту довідку банку по рахунку у разі відсутності на ньому руху коштів?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, для підтвердження відомостей про відсутність руху коштів на рахунку потрібно додавати до Звіту довідку установи банку.

До Звіту додаються копії документів, що підтверджують усі відображені у Звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.16. Чи потрібно кожного звітного періоду додавати до Звіту підтверджуючі документи?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, до кожного Звіту потрібно додавати копії документів, що підтверджують відображені у Звіті відомості за відповідний квартал (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках) (ч. 12 ст. 17 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).Приклад:

При безоплатному користуванні партією майном, наприклад, офісним приміщенням, щокварталу (тобто в кожному звітному періоді) потрібно додавати до Звіту такі документи:
 • висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, складений відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг;
 • документ, що підтверджує безоплатну передачу майна в користування партії (договір, заява внескодавця);
 • документи, згідно з якими виникає право власності на майно, для підтвердження відображених відомостей щодо власника майна, що перебуває в користуванні партії.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.17. Що робити у разі виявлення партією технічної або іншої помилки у поданому Звіті?

  03.06.2021 Чинна публікація
Враховуючи те, що законодавством не передбачено подання виправленого Звіту, то у разі виявлення технічної або іншої помилки у поданому Звіті партія може письмово повідомити Національне агентство про такі помилки шляхом направлення поштою листа за підписом керівника партії (уповноваженої особи партії).

Отримана інформація може бути врахована Національним агентством при здійсненні аналізу Звіту.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.18. Якими документами підтверджується право керівника політичної партії підписувати Звіти місцевих організацій?

  03.06.2021 Чинна публікація
Залежно від організаційної структури партії можливо декілька варіантів документів, що підтверджують право керівника політичної партії підписувати Звіти структурних утворень:
 1. Якщо партія є засновником структурних утворень – її керівник може мати такі повноваження згідно зі Статутом партії (ст. 8 Закону) та/або рішенням установчих зборів, оформлених Протоколом установчого з’їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії.
 2. Якщо засновниками структурних утворень партії є фізичні особи – повноваження на підписання Звіту такого структурного утворення можуть бути визначені рішенням установчих зборів, з’їзду (конференції, зборів) відповідного структурного утворення партії.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.19. Чи потрібно засвідчувати у встановленому порядку копії підтверджуючих документів, що додаються до Звіту?

  03.06.2021 Чинна публікація
Так, копії підтверджуючих документів потрібно засвідчувати.

Копії підтверджуючих документів, що додаються до Звіту, є додатками до Звіту. Про їх кількість зазначається на останній сторінці Звіту в позиції “наявність додатків”. Також Звіт у паперовій формі повинен бути пронумерований, прошитий та містити на останній сторінці напис “Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника (уповноваженої особи політичної партії), його (її) прізвище, ініціали та підпис, відбиток печатки (абз. 2 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту).

Таким чином, керівник (уповноважена особа політичної партії) підтверджує відповідність копій письмовому оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

1.20. Чим регламентується порядок дій політичної партії щодо припинення діяльності місцевої організації?

  03.06.2021 Чинна публікація
Порядок дій щодо припинення місцевої організації політичної партії регламентовано розділом IV Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.
Чи була ця публікація корисною? Так Ні