База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

ІХ. Цінні папери

 

117. Які цінні папери підлягають декларуванню?

  13.11.2023 Чинна публікація

У декларації зазначаються відомості про цінні папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону)

Перелік видів цінних паперів закріплений у ст. 8 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». 

До цінних паперів, зокрема, належать:

  • акції;

  • інвестиційні сертифікати;

  • державні облігації України, облігації місцевих позик;

  • казначейські зобов’язання України;

  • векселі;

  • опціонні сертифікати;

  • фондові варанти;

  • іпотечні облігації, заставні;

  • державні деривативи.

У розділі 7 «Цінні папери» декларації зазначаються цінні папери, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, незалежно від їхньої вартості. Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, декларують також цінні папери, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

117-1. Загальні правила відображення в декларації цінних паперів

  13.11.2023 Чинна публікація

Цінні папери одного емітента, одного виду (незалежно від підвидів), однакової номінальної вартості (у валюті випуску), які належать одній особі, зазначаються як 1 об’єкт декларування (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону).

У разі неспівпадіння принаймні одного із вказаних вище критеріїв у декларації рекомендовано зазначити кілька об’єктів декларування.  

Як визначити дату набуття права на пакет цінних паперів – див. відповідь на запитання 119 цих Роз’яснень.

Приклад 1

Суб’єкт декларування володіє простими та привілейованими акціями однакової номінальної вартості (у валюті випуску) одного і того ж товариства. У такому разі йому рекомендовано зазначити 1 об’єкт декларування, вказавши загальну кількість належних йому акцій цього товариства. 

Приклад 2

01.10.2015 суб’єкт декларування купив 10 акцій товариства «А» номінальною вартістю 0,5 долара США. 01.12.2023 він купив ще 5 акцій цього ж товариства такої ж номінальної вартості.

У такому разі у розділі 7 «Цінні папери» декларації йому слід вказати 1 об’єкт декларування, у полі «Кількість цінних паперів» зазначити загальну кількість наявних у нього акцій товариства «А» – 15, у полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» зазначити номінальну вартість 1 акції в перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ станом на дату останнього правочину (тобто станом на 01.12.2023), у полі «Дата набуття права» вказати «01.12.2023».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

118. Якими є правила зазначення вартості цінних паперів?

  13.11.2023 Чинна публікація

У декларації вказується номінальна вартість одного цінного папера.

Законодавством визначено низку цінних паперів, які не мають номінальної вартості (наприклад, векселі). У такому разі в полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» слід обрати позначку «Не застосовується».

Ціна, за якою особа набула цінний папір (наприклад, акцію), не є його номінальною вартістю

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

119. Як вказувати дату набуття права на цінні папери одного емітента, право власності на які набуто внаслідок кількох правочинів?

  13.11.2023 Чинна публікація

За загальним правилом у декларації зазначаються відомості про дату набуття права на цінні папери на підставі документів, які підтверджують набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт декларування, або документів, які містять відомості про дату набуття права (п. 4 розділу III Порядку № 449/21).

Датою набуття права на пакет цінних паперів одного виду в одній валюті випуску одного емітента, право на який набуто внаслідок укладення кількох правочинів, є дата останнього правочину.

Відомості про різні види цінних паперів одного емітента відображаються як окремі об’єкти декларування.

Додатково див. приклад 2 до запитання 117-1 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

120. Особливості декларування акцій

  13.11.2023 Чинна публікація

Акції зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації та не вказуються у розділах 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та 8 «Корпоративні права» декларації.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

121. Як декларувати акції, продані за процедурою примусового викупу акцій (squeeze out)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Акції, які були придбані у суб’єкта декларування за вказаною процедурою, не підлягають відображенню у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

Фактично отримані доходи від такої операції відображаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Якщо кошти перераховані на рахунок умовного зберігання (ескроу) для подальшого отримання суб’єктом декларування, відомості про такі кошти підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації (у разі перевищення порогу декларування; див. додатково відповідь на запитання 156 цих Роз’яснень). 

Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником контрольного / значного контрольного / домінуючого контрольного пакета акцій, регулюється ст. 95 Закону України «Про акціонерні товариства».

За вказаною процедурою особа (особи, які діють спільно), яка прямо чи опосередковано (враховуючи кількість акцій, що належать їй або її афілійованим особам) вже є власником контрольного / значного контрольного / домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право на примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні