База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

XV. Банківські та інші фінансові установи

 

166. Відомості про які банки, фінансові установи зазначати в декларації?

  13.11.2023 Чинна публікація

У декларації відображаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно станом на останній день звітного періоду (за умови, що рахунок відкрито не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (п. 8-1 ч. 1, ч. 2 ст. 46 Закону).

Такі відомості зазначаються незалежно від:

  • того, знаходиться банк, фінансова установа (головний офіс) в Україні чи за кордоном,

  • типу рахунку,

  • особи, яка відкрила рахунок, орендувала індивідуальний банківський сейф (комірку) (це може бути суб’єкт декларування, член його сім’ї чи третя особа),

  • наявності коштів, майна на рахунку, у сейфі (комірці) станом на кінець звітного періоду чи протягом звітного періоду.

У декларації відображаються відомості про всі банківські та інші фінансові установи, де  є / були відкриті рахунки станом на останній день звітного періоду (за умови їх відкриття за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Декларуванню підлягають відомості про банки, фінансові установи, в яких рахунки відкриті/були відкриті лише на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї. У разі відкриття (наявності) рахунків на ім’я юридичної особи (в тому числі, учасником / засновником / керівником якої є суб’єкт декларування / член  його сім’ї) відомості про банк, іншу фінансову установу у декларації не зазначаються.

Для правильного відображення відомостей про фінансову установу  та залишки коштів на рахунках, слід звертатися до банківської або іншої фінансової установи, де вони відкриті.

! Завершення строку дії банківської платіжної картки або припинення надходжень на таку картку / рахунок не тягне за собою автоматичне закриття рахунка у банківській установі (наприклад, у разі завершення соціальних виплат у зв’язку з досягненням дитиною 3-річного віку або припинення надходження заробітної плати у зв’язку з припиненням трудових відносин), крім випадків, передбачених законом або договором.

Банківськими установами України є юридичні особи, які на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги, відомості про які внесені до Державного реєстру банків, що ведеться Національним банком України.

Іншими фінансовими установами є юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесені до відповідного реєстру в установленому законом порядку (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»).

Для цілей декларування до фінансових установ можуть належати, наприклад, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди і компанії, фонди фінансування будівництва та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг.

Система функціонування фонду фінансування будівництва передбачає відкриття управителем рахунка довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ (Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

! З 12.10.2023 відомості про банківські рахунки (IBAN) не підлягають декларуванню (в силу змін, внесених до п. 8-1 ч. 1 ст. 46 Закону), водночас залишається обов’язок зазначати відомості про саму банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися принаймні одним рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа в такій установі, осіб, які відкрили принаймні один рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї в такій установі. 

До моменту внесення змін до форми електронної декларації у блоці полів «Інформація про тип та номер рахунка, банківського сейфу (комірки)» рекомендується обирати позначку «Не застосовується».

У разі наявності на рахунках у банківських або інших фінансових установах грошових коштів суб’єкта декларування або члена його сім’ї ці кошти підлягають відображенню у розділі 12 «Грошові активи» декларації за умов, викладених у відповіді на запитання 156 цих Роз’яснень).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

167. Як коректно зазначити відомості про особу, яка має право розпоряджатись рахунком?

  13.11.2023 Чинна публікація

Зазначати відомості виключно про іншу (ніж власник рахунка) особу (осіб), за умови, якщо інформацію про таку особу було надано власником рахунку безпосередньо банку або на ім’я такої особи видано нотаріальну довіреність про право розпоряджатись рахунком.

Слід розмежовувати право розпорядження банківським рахунком та право розпоряджатись коштами на такому рахунку.

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, подається / надсилається особою (клієнтом) до надавача платіжних послуг (банку або небанківського надавача) під час відкриття поточного/платіжного рахунка. Кількість розпорядників рахунку не обмежується (п. 14 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162)

Розпорядження рахунками фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально або працівником надавача платіжних послуг, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може містити право довірених осіб відкривати / розпоряджатися / закривати рахунки користувача платіжних послуг (клієнта банку) у надавача платіжних послуг (банку або небанківського надавача) (п. 16 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162).

У блоці полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» відображається інформація лише про іншу (крім власника рахунку) особу (осіб), яка має право розпоряджатись банківським рахунком і підписувати розрахункові документи. У разі наявності декількох осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки), у цьому блоці полів зазначається інформація про всіх таких осіб.

Розпорядження коштами на банківському рахунку може відбуватись, зокрема, шляхом зняття готівки, поповнення рахунку, використання додаткової карти, відкритої до одного рахунку тощо. 

! Якщо власник рахунку (суб’єкт декларування або член його сім’ї) не визначав розпорядника(-ів) рахунку в рамках процедури, визначеної спеціальним законодавством, що регулює діяльність надавачів платіжних послуг (тобто відсутня належним чином оформлена довіреність стосовно розпорядників рахунку або такі особи не визначались під час відкриття рахунку), то у полі «Тип особи» блоку полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» слід обрати позначку «Не застосовується». Зазначати у цьому блоці полів дані власника рахунку не потрібно.

! Якщо в одному банку або фінансовій установі відкриті (наявні) кілька рахунків і принаймні по одному з них визначена одна або кілька осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком, то відомості про таких осіб зазначаються у декларації.

Аналогічний підхід слід застосовувати й до декларування відомостей про банки, в яких наявний банківський сейф (комірка).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

168. Як коректно зазначити відомості про особу, яка відкрила рахунок?

  13.11.2023 Чинна публікація

Зазначати відомості виключно про іншу (ніж власник рахунку) особу. 

Блок полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї або уклала договір оренди індивідуального банківського сейфу (комірки)» заповнюється виключно у випадку, якщо рахунок на ім’я власника (суб’єкта декларування, члена його сім’ї) відкрила інша особа.

Якщо рахунок відкрив особисто його власник, то у полі «Тип особи» вказаного вище блоку полів слід обрати позначку «Не застосовується».

! Якщо в одному банку або фінансовій установі суб’єкту декларування або члену його сім’ї особа відкрила принаймні один рахунок, то відомості про таку особу зазначаються у декларації.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

169. Як зазначати відомості про банківську установу, в якій суб’єктом декларування відкрито рахунок на ім’я члена сім’ї – неповнолітню особу?

  13.11.2023 Чинна публікація

Для цього слід:

  • у блоці полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї або уклала договір оренди індивідуального банківського сейфу (комірки)» вказати відомості про суб’єкта декларування;

  • у блоці полів «Інформація про іншу фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» слід обрати позначку «Не застосовується» (якщо суб’єкт декларування не може розпоряджатися таким рахунком, бо якщо може – вказати відомості про суб’єкта декларування);

  • у блоці полів «Інформація про особу, на імʼя якої відкрито рахунок або зберігаються кошти, інше майно» вказати члена сім’ї (неповнолітню особу).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

170. Чи можна зазначити відомості про рахунки, відкриті в одній установі, як один об’єкт (одним записом)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Втратив чинність на підставі Закону № 3384-ІХ.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

171. Як відобразити наявність індивідуального банківського сейфа (комірки)?

  13.11.2023 Чинна публікація

Для цього у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації у полі «Установа, в якій відкриті рахунки або зберігаються кошти чи інше майно» слід зазначити інформацію про банківську установу, у якій перебуває відповідний сейф (комірка).

За наявності слід зазначити відомості про особу, яка уклала договір оренди індивідуального банківського сейфу (комірки) та/або особу (осіб), яка (які) має (мають) доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

172. Чи необхідно декларувати відомості про АТ «Державний ощадний банк України»?

  13.11.2023 Чинна публікація

Ні, якщо там відкриті лише рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР. 

Так, якщо там відкриті інші рахунки / індивідуальний банківський сейф (комірка).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

173. Чи необхідно зазначати відомості про банк, в якому відкритий транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так, за загальними правилами.

Додатково див. відповідь на запитання 166 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

174. Чи необхідно зазначати відомості про банк, в якому відкритий поточний рахунок для зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка»?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так, за загальними правилами. 

Додатково див. відповідь на запитання 166 цих Роз’яснень.

Чи є доходом кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка», див. у відповіді на запитання 137 цих Роз’яснень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

174-1. Чи зазначаються банки або інші фінансові установи, в яких відкритий рахунок в цінних паперах?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так, за загальними правилами.

Додатково див. відповідь на запитання 166 цих Роз’яснень.

Рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою (банками та іншими фінансовими установами, які є депозитарними установами) на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах (ст. 3, ч. 1 ст. 5, ст. 14 Закону України «Про депозитарну систему України», п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 41 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

У такому договорі має зазначатися строк його дії, умови розірвання та припинення його дії, порядок закриття рахунку в цінних паперах. Обов’язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери (п. 9 розділу ІІ Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 № 1412).

Отже, для вирішення питання зазначення / незазначення відомостей у декларації за звітний період про банк або іншу фінансову установу, в якому відкритий рахунок у цінних паперах, необхідно виходити з умов договору на обслуговування рахунка в цінних паперах. Також рекомендуємо звертатись до банку або фінансової установи, який обслуговує такий рахунок.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні