База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

10. ДОДАТКИ ТА ПІДТВЕРДНІ ДОКУМЕНТИ

 

10.1. За який період надається довідка (виписка) установ банків про рух коштів на рахунках?

  27.12.2023 Чинна публікація

Довідка (виписка) установ банків про рух коштів на рахунках надається  політичною партією та її місцевими організаціями, які мають відкриті в установах банків рахунки за звітний квартал, на письмовий запит Національного агентства протягом 15 робочих днів після надходження відповідного запиту (ч. 15 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.2. Які особливості проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування (ч. 3 ст. 17 Закону).

Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як 3 роки поспіль. Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається  статутом політичної партії (ч.ч. 7, 8 ст. 17 Закону).

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту за IV квартал звітного року (ч. 14 ст. 17 Закону).

Увага! Предметом аудиту є фінансова звітність політичної партії в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Звіт не належить до фінансової звітності політичної партії в розумінні Закону України «Про  бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Детальніше щодо окремих питань проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії можна ознайомитися за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=312.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.3. Чи впливають на проведення зовнішнього незалежного аудиту Звіту політичної партії строки подання фінансової звітності до органів податкової служби?

  27.12.2023 Чинна публікація

Строки подання фінансової звітності до органів податкової служби жодним чином не впливають та не обмежують аудиторські фірми у проведенні зазначеного аудиту фінансової звітності політичної партії.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону політична партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року відповідно до ч. 14 ст.17 Закону.

Разом з тим зазначаємо, що згідно з положеннями п. 5  Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, підприємства, у тому числі політичні партії, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців – не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Звертаємо увагу, що в зазначеному Порядку передбачено строки подання фінансової звітності,  а не строки її формування.

Строки проведення аудиторською фірмою аудиту визначено у договорі  між політичною партією та цією фірмою, що повністю відповідає ч. 2 ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Враховуючи зазначене, на момент проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії, у партії фактично вже можуть  бути наявні та сформовані фінансові звіти за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців, що спрощує підготовку звіту про проведення незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії та надання його в порядку та строки, передбачені Законом, до Національного агентства.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.4. Які особливості звітування про проходження внутрішнього фінансового аудиту?

  27.12.2023 Чинна публікація

Щорічний внутрішній фінансовий аудит зобов’язані проходити всі політичні партії. Він здійснюється органом (посадовою особою) відповідної партії, її місцевої організації, уповноваженим проводити внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами політичної партії (місцевої організації партії) (ст. 17 Закону).

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до Звіту за IV квартал звітного року (ч. 14 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.5. Чи необхідно додавати до Звіту політичної партії Звіт місцевої організації, що перебуває у стані ліквідації, припинення чи припиненої на дату подання Звіту або у звітному періоді?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, необхідно.

Звіти місцевих організацій, що перебувають у стані ліквідації / припинення, подаються за періоди до дати ліквідації такого структурного утворення як юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 1.13).

Увага! Повноваження з управління справами юридичної особи переходять, з моменту призначення, до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії). Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється (ст. 105 Цивільного кодексу України).

! Ліквідатор місцевої організації партії станом на останній день діяльності юридичної особи (місцевої організації) повинен сформувати та підписати у Реєстрі Звіт місцевої організації (розділ ІV Порядку формування та ведення Реєстру).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.6. Чи потрібно подавати Звіти місцевих організацій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно.

Неподання Звітів місцевих організацій, які є додатками до Звіту політичної партії, кваліфікується згідно з чинним законодавством як неповнота інформації. При цьому винятків щодо місцевих організацій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, у законодавстві немає.

Водночас політична партія у разі подання до Національного агентства документів, які підтверджують наявність обставин, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі, звільняється від відповідальності (детальніше викладено у запитанні 11.5).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

10.7. Чи потрібно надавати поквартально баланси, за умови, що згідно з П(С)БО до контролюючого органу підприємства та організації подають лише річні баланси (тобто одноразово)?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно, крім випадків, коли такий баланс підтверджує відповідні відомості у Звіті.

Разом з тим баланс може надаватися на запит Національного агентства для додаткового підтвердження відповідних відомостей у Звіті. Зокрема інформація, зазначена у фінансовій звітності малого підприємства, підтверджує окремі відомості у Звіті, наприклад:

  • наявність у власності партії нематеріальних активів (дані рядків 1000 –  1002);
  • фінансові зобов’язання партії (дані рядків 1610 – 1630);
  • суму отриманих внесків партії (дані рядка 2280).

Детальніше щодо синхронізації відомостей Звіту та бухгалтерського обліку політичної партії можна ознайомитися за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=321.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні