База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Х. Корпоративні права

 

122. Які об’єкти декларуються в розділі 8 «Корпоративні права» декларації?

  13.11.2023 Чинна публікація

Всі корпоративні права, що належать суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду, крім випадків, коли відомості про цінні папери, що посвідчують корпоративні права, вже були зазначені в розділі 7 «Цінні папери» декларації (наприклад, акції).

Права учасників юридичних осіб (корпоративні права) – це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (зокрема, засновнику, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства (ч. 1 ст. 96-1 ЦК України).

Перелік прав учасників (засновників, пайовиків) юридичної особи визначено ч.ч. 3, 4 ст. 96-1 ЦК України.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, вказують у декларації також корпоративні права, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, вказаній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (додатково див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень). 

Вартість корпоративних прав відображається у декларації у відсотковому та грошовому вираженні. У полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» відомості зазначаються станом на дату набуття прав або, якщо проводилася грошова оцінка корпоративних прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування, – відповідно до результатів такої оцінки.

Якщо корпоративні права передані в управління іншій особі, про це зазначається у полі «Інформація про передачу корпоративних прав в управління».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

123. Як декларувати корпоративні права, якщо учасник товариства (суб’єкт декларування, член його сім’ї) не вніс (не повністю вніс) свій вклад до статутного капіталу?

  13.11.2023 Чинна публікація

У розділі 8 «Корпоративні права» декларації  суб’єкт декларування повинен зазначати належну йому або члену його сім’ї частку у статутному (складеному) капіталі товариства, грошове та відсоткове вираження якої зазначено в установчому документі товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, незалежно від фактично внесеного вкладу.

Додатково у разі невнесення вкладу до статутного капіталу чи внесення лише його частини у суб’єкта декларування або члена його сім’ї виникає фінансове зобов’язання, й у випадку перевищення порогу декларування (50 ПМ) воно повинно бути задеклароване у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації.

Якщо розмір внесеного у звітному періоді вкладу суб’єкта декларування чи його частини перевищує поріг декларування (50 ПМ), то слід відобразити відповідні відомості у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, декларують також корпоративні права, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (див. відповідь на запитання 71 цих Роз’яснень).

Приклад 1

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 01.02.2023. Статутний капітал товариства становить 1 000 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі товариства – 500 000 грн, або 50%. Суб’єкт декларування у 2023 році разово вніс частину вкладу в розмірі 260 000 гривень. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2024.

У такому разі у щорічній декларації за 2023 рік слід зазначити:

 1. у розділі 8 «Корпоративні права» декларації:

 • у полі «Дата набуття права» – 01.02.2023;

 • у полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» – 500 000 грн;

 • у полі «Частка у статутному (складеному) капіталі (% від загального капіталу)» – 50%;

 1. у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації – відомості про юридичну особу;

 2. у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 240 000 грн та про дату його виникнення – 01.02.2023;

 3. у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – відомості про разовий видаток на суму більше 50 ПМ (134 200 грн для 2023 року) (за наявності у звітному періоді).

Приклад 2

Відомості про товариство внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 01.01.2015. Статутний капітал товариства становив 100 000 грн, частка суб’єкта декларування у статутному капіталі – 50 000 грн, або 50% повністю внесена.

01.02.2023 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесені відомості про збільшення статутного капіталу товариства до 20 000 000 грн та перерозподіл часток учасників товариства, внаслідок чого частка суб’єкта декларування стала 3 000 000 грн, або 15%. Дата повного внесення вкладу суб’єкта декларування відповідно до установчих документів – 01.08.2024. Суб’єкт декларування вніс частину вкладу, на яку збільшена його частка, у розмірі 100 000 грн, 01.03.2023.

У такому разі у щорічній декларації за 2023 рік слід зазначити:

 1. у розділі 8 «Корпоративні права» декларації:

 • у полі «Дата набуття права» – 01.01.2015;

 • у полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» – 3 000 000 грн;

 • у полі «Частка у статутному (складеному) капіталі (% від загального капіталу)» – 15%;

 1. у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації – відомості про фінансове зобов’язання суб’єкта декларування у розмірі 2 850 000 грн та про дату його виникнення – 01.02.2023.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

124. Чи потрібно декларувати корпоративні права, якщо юридична особа перебуває в стані припинення?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про її припинення (ч. 5 ст. 104 ЦК України).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

125. Чи є члени кооперативу носіями корпоративних прав для цілей декларування?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так, у тому числі асоційовані члени.

Якщо розмір внеску до кооперативу у грошовому вираженні та його відсоток від загального капіталу визначити неможливо, у відповідних полях форми декларації рекомендується обрати позначку «Не застосовується».

У полі «Інформація про передачу корпоративних прав в управління» рекомендується обирати «Не передано».

Права учасників юридичних осіб (корпоративні права) – це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (зокрема, засновнику, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства (ч. 1 ст. 96-1 ЦК України).

З метою запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи корпоративних прав у ст. 36 Закону передбачено обов’язок передання в управління корпоративних прав, зокрема шляхом укладення договору управління майном.

Водночас запобіжником виникнення в особи конфлікту інтересів є усунення такої особи від участі в управлінні організацією і наділення відповідними правами управителя (особи, якій передаються в управління корпоративні права).

Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Під час вирішення питань, пов’язаних з управлінням кооперативу та які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу, кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі (ст. 15 Закону України «Про кооперацію»).

Положення ст. 15 Закону України «Про кооперацію» забороняють іншим особам (крім членів кооперативу чи уповноважених кооперативу) брати участь у прийнятті загальними зборами рішень, в тому числі тим, яким відповідні права передані згідно з договором про передачу в управління корпоративних прав у відповідному кооперативі.

Отже, член кооперативу не може передати іншій особі (управителю) своє право брати участь в управлінні кооперативом, а, відповідно, передати в управління іншій особі свої корпоративні права в ньому.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

125-1. Чи є учасники адвокатського об’єднання носіями корпоративних прав для цілей декларування?

  13.11.2023 Чинна публікація

Так, як правило. 

За загальним правилом учасники адвокатських об’єднань, зареєстрованих після набрання 15.08.2012 чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076-VI) наділені правом участі в управлінні об’єднанням та/або отримання частки прибутку (дивідендів) об’єднання та/або отримання частки активів об’єднання у разі його ліквідації.

Це свідчить про те, що такі учасники адвокатських об’єднань наділені корпоративними правами.

Позицію про те, що учасник адвокатського об’єднання є носієм корпоративних прав, а відносини щодо членства в адвокатському об’єднанні, діяльності останнього та його припинення є корпоративними, висловлено також у п. 49 постанови Великої Палати Верховного Суду від 26.02.2020 у справі № 750/3192/14. 

Водночас в Україні продовжують діяти адвокатські об’єднання, зареєстровані до набрання чинності Законом № 5076-VI, які всупереч п. 9 Перехідних положень Закону № 5076-VI не привели свою діяльність та установчі документи у відповідність із цим Законом.

Тому для вирішення питання стосовно того, чи наділені учасники конкретного адвокатського об’єднання корпоративними правами, слід аналізувати статут такого адвокатського об’єднання.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

125-2. Яка дата є моментом переходу корпоративних прав у разі набуття / відчуження частки у статутному капіталі?

  13.11.2023 Чинна публікація

Для цілей декларування – дата реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни складу учасників.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу (ч. 5 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Момент набуття права на частку у статутному капіталі (права власності) та момент набуття права з частки (права участі в господарському товаристві) різняться та можуть не збігатися у часі. Укладення правочину з відчуження частки у статутному капіталі є правовою підставою набуття права на частку (права власності на частку), а тому момент набуття права на частку може визначатися умовами такого правочину. Разом з тим моментом переходу корпоративних прав з частки у статутному капіталі, яка була передана іншій особі, є юридичний факт реєстрації в державному реєстрі зміни складу учасників за актом приймання-передачі, наданим однією із сторін (постанова Великої Палати Верховного Суду від 08.06.2021 у справі № 906/1336/19).

Приклад

Суб’єкт декларування був учасником (засновником) товариства «А». У 2023 році він уклав договір, за яким належна йому частка в статутному капіталі товариства «А» відчужена на користь третьої особи. Однак зміни до складу учасників до ЄДР станом на кінець звітного періоду не були внесені. 

У такому випадку суб’єкт декларування має відображати у розділі 8 «Корпоративні права» декларації відомості про корпоративні права у товаристві «А».

Чи була ця публікація корисною? Так Ні