База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

6. ВНЕСКИ ТА ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

 

6.1. Що вважається внеском на підтримку політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Внеском на підтримку політичної партії є:

 • грошові кошти
 • інше майно
 • переваги
 • пільги
 • послуги
 • позики (кредити) нематеріальні активи
 • будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі:
 • членські внески членів політичної партії;
 • спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії;
 • товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією (ч. 4 ст. 14 Закону).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.2. Які існують обмеження при наданні грошових внесків на підтримку політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Встановлено два види обмежень (ст. 15 Закону), стосовно:

 • внескодавців (фізичних та юридичних осіб);
 • максимального розміру (суми) внеску.

ОБМЕЖЕННЯ ВНЕСКОДАВЦІВ (ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ):

Фізичні особи

Не допускається здійснення внесків такими фізичними особами (пп. 7, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 15 Закону):

 • які не є громадянами України (тобто іноземцями та особами без громадянства);
 • анонімними особами чи особами під псевдонімом;
 • громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;
 • фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, протягом строку дії такого договору та протягом 1 року після припинення його дії;
 • особами, визнаними такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Юридичні особи

Не допускається здійснення внесків такими юридичними особами (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ч. 1 ст. 15 Закону):

 • органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 • юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. «а», «в» - «і» п. 1 та у п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
 • юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на  1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом 1 року після припинення його дії.

Зазначені фізичні та юридичні особи не можуть здійснювати жодних внесків у будь-якій формі та у будь-яких розмірах (сумах).

Всі інші фізичні та юридичні особи, на яких не поширюються обмеження, повинні дотримуватися обмежень в частині, що стосується визначеного Законом максимального розміру (суми) внеску.

 

ОБМЕЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ (СУМИ) ВНЕСКУ

Фізичні особи

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати 400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (ч. 3 ст. 15 Закону).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено законом про державний бюджет на відповідний рік.

Приклад:

У 2021 році розмір мінімальної заробітної плати у місяць на 1 січня становив 6 000,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від фізичної особи у 2021 році не може перевищувати 2 400 000,00 гривень.

Юридичні особи

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати 800 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески (ч. 4 ст. 15 Закону).

Розмір мінімальної заробітної плати встановлено законом про державний бюджет на відповідний рік.

Приклад:

У 2021 році розмір мінімальної заробітної плати у місяць на 1 січня становив 6 000,00 грн, а отже, максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії від юридичної особи у 2021 році не може перевищувати 4 800 000,00 гривень.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.3. Як визначається максимальний внесок у грошовій та негрошовій формі від юридичної / фізичної особи протягом року?

  27.12.2023 Чинна публікація

Внески, надані упродовж року на підтримку політичної партії, її місцевої організації однією фізичною/юридичною особою у різних видах (детальніше щодо видів викладено в запитанні 6.1), для визначення максимального розміру  – підсумовуються (детальніше щодо максимального розміру (суми) внеску викладено  в запитанні 6.2).

Під роком розуміється календарний рік – з 1 січня по 31 грудня включно року, в якому здійснювалися такі внески.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.4. Чи можна здійснювати внески громадянам України, які перебувають за кордоном?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, можна.

Закон не містить заборон чи обмежень щодо місцезнаходження громадянина України під час здійснення внеску на підтримку політичної партії.

Водночас, якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (ч. 9 ст. 14 Закону).

Крім того, при здійсненні внеску потрібно дотримуватися обмежень, встановлених у ст. 15 Закону.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.5. Які дані про себе повинен подавати внескодавець – фізична особа при здійсненні внеску для його належної ідентифікації?

  27.12.2023 Чинна публікація

Внескодавець – фізична особа має подавати таку інформацію для належної ідентифікації:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності).
 2. Місце проживання.
 3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії).

 1. Дату народження.
 2. Призначення платежу.

Ця інформація відображається в документі, сформованому за результатами такої банківської операції (ч. 10 ст. 14 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.6. Що розуміється під анонімним внескодавцем?

  27.12.2023 Чинна публікація

Анонімна особа - внескодавець – це особа, яка не забезпечила можливість її ідентифікації згідно з вимогами ч. 9 ст. 14 Закону та, відповідно, не надала вичерпної інформації, що передбачена у ч. 10 ст. 14 Закону (детальніше викладено в запитанні 6.5)

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.7. Чи вважається виконання своїх статутних обов’язків на громадських засадах головою політичної партії, головою місцевої організації та іншими членами статутних органів політичної партії / місцевої організації внеском на підтримку політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Виконання статутних обов’язків на громадських засадах головою політичної партії, головою місцевої організації та іншими членами статутних органів політичної партії / місцевої організації не вважається внеском на підтримку політичної партії у розумінні  ст. 14 Закону.

При цьому, якщо зазначені особи здійснюють витрати за рахунок власних коштів у процесі виконання партійної роботи відповідно до статутних завдань, то такі витрати вважаються внеском на підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону. Аналогічний підхід застосовується і до інших членів партії при здійсненні такої партійної роботи.

Звертаємо увагу на те, що у випадку надання безоплатних послуг партії або місцевій організації цієї партії, які не стосуються виконання статутних обов’язків вищими керівними особами партії, такі послуги вважаються внеском на підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону.

Увага! Вартість такого внеску розраховується відповідно до Методології (2021 року).

Приклад 1. Голова політичної партії здійснив оплату із власних коштів орендованого політичною партією приміщення. Такі витрати вважаються внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

Приклад 2. Член політичної партії надав у безоплатне строкове користування політичній партії власний автомобіль. Такі послуги вважаються внеском на підтримку політичної партії, в розумінні ст. 14 Закону.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.8. Чи може фізична особа без офіційних доходів здійснювати внесок на користь партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Закон не містить заборон фізичним особам, які не мають доходів з офіційних джерел, здійснювати внески на користь політичних партій, однак такі дії містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України. Водночас під час перевірки звітів політичних партій Національне агентство здійснює аналіз правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії (п. 5 ч. 22 ст. 17 Закону).

Зокрема, під час перевірки звітів політичних партій Національне агентство одержує та аналізує відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) про суми доходів, нарахованих фізичній особі за останні роки.

Невідповідність між сумою нарахованого за певний період фізичній особі – внескодавцю доходу згідно з відомостями ДРФО та сумою наданих нею внесків на користь політичної партії може свідчити про розпорядження особами, які здійснили внески, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки політичної партії. Тобто такий внесок може бути здійснено фізичною особою не особисто, а отже, з порушенням вимоги, встановленої у ч. 8 ст. 14 Закону.

За таких обставин у діях зазначених внескодавців вбачається наявність можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 2  ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), про що Національне агентство інформує Національну поліцію України.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.9. Де зазначати відомості про внески від фізичної особи – підприємця?

  27.12.2023 Чинна публікація

Інформація про внески від фізичної особи – підприємця, отримані політичною партією, її місцевою організацією, відображається у розділі "Внески та інші надходження" Звіту як внески від фізичних осіб.

! Додатково інформуємо, що 03.04.2019 Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 753/16525/16-ц визначила співвідношення понять фізичної особи та фізичної особи – підприємця, а також їх правового статусу (ознайомитися із копією даного судового рішення можна за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81203066).

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Крім того, у ст. 25 Цивільного кодексу України передбачено, що здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Згідно з чч. 2, 4 цієї статті цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження та припиняється у момент її смерті.

З аналізу вимог цивільного законодавства (cт.ст. 24, 25, 26 Цивільного кодексу України) вбачається, що кожна фізична особа має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42 Конституції України). Це право закріплено у ст. 50 Цивільного кодексу України, у якій передбачено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Тобто фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки – підприємця. При цьому правовий статус «фізична особа – підприємець» сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.

Крім того, після державної реєстрації фізичної особи – підприємця, за нею зберігається індивідуальний податковий номер цієї фізичної особи, на відміну від юридичної особи, якій присвоюється код ЄДРПОУ після її державної реєстрації.

Ураховуючи викладене, наявність у фізичної особи статусу суб'єкта господарювання не означає, що усі правовідносини за її участю є господарськими.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.10. Як звітувати про внесок у вигляді нерухомого майна, наданого у безоплатне та безстрокове користування?

  27.12.2023 Чинна публікація

Політична партія відображає одноразово інформацію про такий внесок у таблиці «Інші внески» розділу «Внески та інші надходження» Звіту.

Вартість даного внеску розраховується згідно з Методологією (2018 року)  або Методологією (2021 року) як  сума внеску за рік. 

У разі якщо користування таким майном припинено, політична партія не відображає у Звіті інформацію про нього.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.11. Що розуміється під бенефіціарним власником? Які обмеження існують щодо внесків юридичних осіб у контексті кінцевого бенефіціарного власника?

  27.12.2023 Чинна публікація

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20 «Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори».

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Вирішальний вплив, що здійснює кінцевий бенефіціарний власник (контролер), – здійснення фізичною та/або юридичною особою контролю над діяльністю однієї або кількох юридичних осіб шляхом безпосереднього або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення володіння часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи чи шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, незалежно від формального  володіння.

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій (пп. 4, 5 ч. 1 ст. 15 Закону):

 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у п.п. «а», «в» - «і» п. 1 та у п.п. «а» п.  2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 • юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.

Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи та обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим у ст. 15 Закону.

Приклад 1. Декілька юридичних осіб, у яких бенефіціарним власником є одна фізична особа, здійснюють внески на підтримку політичної партії.

У такому випадку на загальну суму внеску діє обмеження, яке відповідає розміру внеску для однієї юридичної особи (800 мінімальних заробітних плат), а саме 4 800  000 грн станом на 01.01.2021 (див. схему). Аналогічне обмеження діє у разі, якщо у юридичних осіб, що здійснюють внески, засновник – одна юридична особа, яка здійснює вирішальний вплив на їх діяльність.

 

Приклад 2. Засновник (власник) юридичних осіб, що роблять внески, не здійснює вирішального впливу на цих юридичних осіб та володіє в кожній з них загальною часткою менше 25 відсотків.

У такому випадку обмеження на розмір внеску діють для кожної юридичної особи окремо (див. схему).

 

Приклад 3. Фізична особа – кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, – здійснює внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і через зазначену юридичну особу.

У такому випадку для цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):

 

Приклад 4. Фізична особа – керівник юридичної особи (особа з правом підпису), – здійснює внески на підтримку політичної партії як особисто від себе, так і від імені юридичної особи.

У такому випадку до цих внесків будуть діяти окремі обмеження (див. схему):

 • для внеску від фізичної особи – 400 мінімальних заробітних плат (а саме 2 400 000 грн станом на 01.01.2021);
 • для внеску від юридичної особи – 800 мінімальних заробітних плат (а саме 4 800 000 грн станом на 01.01.2021).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.12. Чи відображається у Звіті внесок в умовній сумі 1 грн?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, відображається.

Законодавством не передбачено обмеження щодо мінімального розміру(суми) внеску. З огляду на це у Звіті має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі внески в грошовій та негрошовій формі (п. 2 ч. 11 ст. 17 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.13. Чи потрібно відображати відомості про внесок у виді спонсорства третіми особами?

  27.12.2023 Чинна публікація

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.05.2020 № 225/20 «Про визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та законодавстві України про вибори»

Так, необхідно.

Спонсорство – добровільне надання фізичною або юридичною особою матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її місцевої організації, що не пов’язані з безпосереднім удосконаленням знань, умінь та навичок членів політичної партії або її уповноважених осіб.

Треті особи – фізичні або юридичні особи, які від власного імені, за рахунок власних коштів, а також незалежно від наявності або відсутності згоди політичної партії надають добровільну матеріальну, фінансову, організаційну чи іншу підтримку політичній партії, її місцевій організації.

Внеском на підтримку політичної партії, зокрема, є спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії (ч. 4 ст. 14 Закону).

У разі одержання політичною партією, її місцевою організацією внеску у виді спонсорства третьої особи, такий внесок підлягає відображенню у розділі «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.14. Чи є внесками додаткові послуги надані під час конференції, що проводиться політичною партією?

  27.12.2023 Чинна публікація

У випадку, якщо додаткові послуги не включено до вартості оренди приміщення або замовленого кейтерингу, то вони вважаються внеском на підтримку політичної партії.

При цьому включення додаткових послуг до вартості оренди приміщення повинно документально підтверджуватися.

Приклад.

Політична партія проводить конференцію у приміщенні готелю, власник якого «бонусом» (не враховано у вартості оренди або в договорі про надання послуг) безоплатно організовує кейтеринг, каву-брейк тощо для учасників конференції або робить знижку на вартість зазначених послуг.

У такому випадку партія повинна відобразити у розділі «Внески та інші надходження» Звіту внесок власника готелю (ч. 4 ст. 14 Закону, спонсорство третіми особами заходів) та скласти висновок згідно з Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів   або послуг.

Звертаємо увагу на те, що документальним підтвердженням факту отримання партією чи її місцевою організацією внеску буде написана в довільній формі заява від внескодавця.

! Розмір (сума) такого внеску до 22.06.2021 визначається за Методологією  2018 року , а починаючи з 22.06.2021 – за Методологією 2021 року.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.15. Як звітувати про кошти, які не є внесками або державним фінансуванням?

  27.12.2023 Чинна публікація

Кошти, які не є внесками або державним фінансуванням (наприклад, рух коштів між центральною партією та місцевими організаціями, повернення грошової застави, коштів виборчого фонду, судових витрат тощо), відображаються як надходження у розділі «Внески та інші  надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.16. Чи є обов’язком партії документально обґрунтовувати ринкову вартість товарів, робіт або послуг за кожним договором?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, оскільки Закон не містить вимог щодо обов’язку політичної партії підтверджувати  відповідність ціни, зазначеної у кожному договорі, ринковій.

Разом з тим, якщо у договорі ціна товару, роботи або послуги є значно заниженою, то відповідна різниця є внеском на підтримку партії в розумінні ст. 14 Закону з моменту отримання такого товару, роботи або послуги.

Звертаємо увагу на те, що об'єкт внеску вважається придбаним політичною партією за ціною, нижчою за ринкову, у разі якщо вартість придбання такого об'єкта внеску на 15 та більше відсотків нижча найнижчої ринкової вартості ідентичних або подібних об'єктів внеску на відповідному ринку (п. 9 розділу 2 Методології (2021 року)).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.17. Як повинна здійснюватися договірна робота партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Договірна робота партії має здійснюватися виключно з дотриманням вимог цивільного, господарського законодавства, а також Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у тому числі щодо укладення договорів, виконання робіт, надання послуг, встановлення умов, ціни та строків.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.19. Яким чином відображати надходження і повернення поворотної фінансової допомоги у Звіті?

  27.12.2023 Чинна публікація

Поворотна фінансова допомога за своєю правовою природою є позикою, а отже, є внеском на підтримку політичної партії (ч. 4 ст. 14 Закону) та відображається у Звіті як внесок, здійснений у грошовій формі.

Крім того, поворотна фінансова допомога відображається як фінансове зобов’язання у розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту.

Повернення поворотної фінансової допомоги зазначається як витрати у розділі «Платежі та інші витрати» Звіту та не потребує відображення інформації щодо повернення внесків у відповідному розділі Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.20. Чи потрібно дублювати інформацію про отримання внеску у вигляді безоплатної передачі приміщення на конкретний строк у розділі «Майно та нематеріальні активи» та у розділі «Внески та інші надходження» Звіту?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, потрібно.

Відомості про такий внесок (майно) відображаються у розділах «Майно та нематеріальні активи» і «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.21. Чи будуть майно, переваги, пільги, послуги, отримані без згоди політичної партії, вважатися внесками політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, оскільки внесками вважається будь-яке майно, переваги, пільги, послуги, надані з метою підтримки політичної партії.

Закон не містить обов’язку надання згоди політичною партією на отримання внесків.

Увага! У разі якщо такий внесок має провокативний характер, партія може повідомити про це Національне агентство та Національну поліцію.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.22. У якому випадку політична партія зобов’язана відмовитися від грошового внеску? Який порядок та строк повернення таких внесків?

  27.12.2023 Чинна публікація

Повернення внесків на рахунок внескодавця або перерахування до державного бюджету передбачено у двох випадках:

 • якщо сума внеску є більшою за максимальний можливий розмір внеску, визначений у ч.ч. 3, 4 ст. 15 Закону;
 • внесок здійснений особою, яка відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону не має права його здійснювати (детальніше викладено у запитанні 6.2).

Обов’язок політичної партії відмовитись від внеску виникає, якщо уповноваженій особі політичної партії стало достовірно відомо про недотримання внескодавцем законодавчих обмежень при здійсненні внеску. Така інформація може бути отримана партією самостійно та/або від Національного агентства у випадку встановлення таких фактів. 

Зазначимо, що від такого внеску партія має відмовитися протягом 30 робочих днів з дня, коли уповноваженій особі політичної партії стало достовірно відомо про здійснення внеску з порушеннями. Такі внески повертаються внескодавцю, а якщо таке повернення неможливе – ці кошти перераховуються до державного бюджету (ч. 7 ст. 15 Закону).

Перерахування таких коштів здійснюється у банку, в якому відкрито рахунок, на який було зараховано внесок.

Підставою для перерахування є заява про відмову від внеску чи його частини з боку політичної партії або її місцевої організації та платіжний документ. Ця заява має бути підписана керівником політичної партії або керівником її місцевої організації.

Якщо перерахування внеску відбувається до державного бюджету, воно здійснюється на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.

Перерахування відбувається за субрахунком 3130 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код класифікації – 24060300 «Інші надходження».

Реквізити рахунків, відкритих у Казначействі за кодом 24060300 «Інші надходження», можна знайти на офіційному вебсайті Казначейства за посиланням: https://www.treasury.gov.ua.

Національне агентство у випадку виявлення порушення порядку надання внеску за результатом перевірки Звіту або державного контролю (за додержанням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій) складає щодо внескодавця адміністративний протокол за ст. 212-15 КУпАП та направляє його до суду.

З відповідною практикою суду можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96525873.

Увага! Політична партія, її місцева організація має право на власний розсуд відмовитися від грошового внеску (здійсненого без порушень Закону) до дня подання Звіту за період, в якому отримано такий внесок (ч. 8 ст. 15 Закону).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.23. Чи вважатиметься внеском для місцевої організації використання програмного забезпечення політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не вважатиметься.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.24. Чи зобов’язаний внескодавець подавати письмову заяву при здійсненні ним внеску на підтримку політичної партії або до виборчого фонду кандидата?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не зобов’язаний.

Разом із платіжним документом про здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку внескодавцем подається письмова заява про відсутність у нього обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті відповідного платіжного документа (ст. 15 Закону в редакції, що діяла до 16.01.2020).

Таку заяву необхідно було подавати за формою, затвердженою Національним агентством, при цьому без подання такої заяви банківська установа чи відділення зв’язку не повинні були приймати платіжний документ на здійснення вищезазначеного грошового внеску.

На виконання вказаних вимог Закону Національне агентство прийняло рішення від 02.06.2016 № 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 902/29032, яким затверджено форми заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії.

Проте у зв’язку із внесеними змінами Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» обов’язок стосовно подання зазначених заяв скасовано.

Отже, станом на сьогодні при здійсненні внеску(ів) саме на підтримку політичної партії, її місцевої організації від особи, яка має намір зробити такий внесок, подання зазначеної заяви не вимагається.

! Внескодавець повинен подавати письмову заяву при здійсненні ним внеску до виборчого фонду кандидата.

Водночас організація та проведення проміжних виборів і заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені, здійснюються в порядку, передбаченому Законом України «Про вибори народних депутатів України» (п.п. 2 п. 2 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України).

Разом з тим встановлено обов’язок установи банку або відділення зв’язку не приймати добровільний внесок до виборчого фонду кандидата від особи, яка не подала заяву про відсутність в неї обставин, передбачених у ст. 15 Закону, за формою, затвердженою Національним агентством (ст. 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Таким чином, обов’язок подавати заяву залишається при здійсненні внеску(ів) до виборчого фонду кандидата (на відміну від здійснення внесків на підтримку політичної партії) у зв’язку з проведенням проміжних виборів і заміщенням народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.25. Чи звітувати про роботи, товари, послуги, отримані партією за ціною нижчою ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, звітувати.

Вартість, яку сплачує політична партія за роботи, товари або послуги, може бути нижчою за ринкову. Однак, у разі невідповідності такої вартості ринковій ціні необхідно встановити різницю у грошовому еквіваленті двох цін: ціни, яку фактично  сплачено політичною партією, та ринкової ціни за товар, роботу чи послугу.

Така різниця у розумінні ст. 14 Закону вважається внеском, оскільки надання особою на пільгових умовах товарів, робіт чи послуг є підтримкою політичної партії. Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням і з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (ст. 15 Закону).

Підставою для визначення розміру (суми) об’єкта внеску є отримання безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів, послуг на відповідному ринку

 • політичною партією,
 • її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією,

внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується первинними та іншими документами.

Таким чином, у розділі «Внески та інші надходження» Звіту необхідно відображати внесок на підтримку політичної партії, що полягає у різниці між ціною, яка фактично сплачена партією, та ринковою ціною за товар,  роботи чи послуги.

! Розмір (сума) такого внеску до 22.06.2021 визначається за Методологією  2018 року, а починаючи з 22.06.2021 – за Методологією 2021 року.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.26. Чи можуть іноземні юридичні особи здійснювати спонсорство на підтримку політичних партій?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не можуть.

Закон не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону).

Національне агентство встановило визначення термінів «спонсорство», «треті особи», що вживаються у Законі (ч. 5 ст. 14 Закону).

Спонсорство – добровільне надання фізичною або юридичною особою матеріальної, фінансової, організаційної та іншої підтримки у проведенні заходів чи здійсненні іншої діяльності на підтримку політичної партії, її місцевої організації, що не пов’язані з безпосереднім удосконаленням знань, умінь та навичок членів політичної партії або її уповноважених осіб (наказ Національного агентства від 28.05.2020 № 225/20, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.06.2020 за № 513/34796 (зі змінами).

Таким чином, не допускається надання політичним партіям підтримки, що має ознаки спонсорства, організаціями, зареєстрованими або іншим чином створеними за законодавством іншим, ніж законодавство України, та/або виконавчий орган управління яких розташований за межами України.

Увага! Політична партія має право отримувати від іноземних громадських організацій та політичних партій безоплатно послуги, зокрема у вигляді тренінгів, навчальних семінарів, лекцій у випадку, якщо такі заходи не спрямовані на підтримку політичної партії.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.27. Які особливості надання/отримання та відображення у Звіті позички?

  27.12.2023 Чинна публікація

Користування будь-якою річчю за договором позички є внеском на підтримку партії у розумінні ч. 4 ст. 14 Закону та відображається у розділі  «Внески та інші надходження» із застосуванням Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів   або послуг.

! Розмір (сума) такого внеску до 22.06.2021 визначається за Методологією  2018 року, а починаючи з 22.06.2021 – за Методологією 2021 року

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.28. Як звітувати про кредиторську заборгованість?

  27.12.2023 Чинна публікація

Кредиторська заборгованість підлягає відображенню протягом трьох років як фінансове зобов'язання у розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту.

Після спливу строків позовної давності (три роки), потрібно відображати її як внесок на підтримку політичної партії у розділі «Внески та інші надходження» Звіту, з одночасним відображенням у розділі «Зобов’язання фінансового характеру» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.29. Чи вважається політична партія, її місцева організація внескодавцями?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не вважаються.

Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією (ч. 4 ст. 14 Закону).

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій, зокрема, іншими політичними партіями (п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону).

При цьому обмеження загального розміру (суми) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року сукупно враховує внески, що здійснені як на політичну партію, так і на її місцеву організацію (ч. 4 ст. 15 Закону).

Згідно із Законом під отриманням внесків політичною партією необхідно розуміти отримання внесків політичною партією як утворенням загальнодержавного значення, складовими якої є також місцеві організації, що мають статус юридичної особи.

Отже, Закон виключає політичну партію, в тому числі її місцеву    організацію із суб’єктного складу внескодавців.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.30. Як визначається ринкова вартість послуги, якщо на формування ціни впливають такі складові, як досвід, кваліфікація, рейтинг на відповідному ринку контрагента тощо?

  27.12.2023 Чинна публікація

Вартість послуги, отриманої безоплатно чи за ціною, нижчою за ринкову вартість, визначається на основі ринкової вартості ідентичних або   подібних послуг на відповідному ринку за Методологією визначення розміру внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг ( ч. 6 ст. 15 Закону).

Таким чином, ринкова вартість послуги визначається на основі ідентичних або подібних послуг на відповідному ринку. При цьому у разі відповідності вартості послуги її ринковій вартості зазначена методологія не застосовується. Щодо вартості, нижче ринкової, яку сплачує політична партія за роботи, товари, або послуги, детальніше викладено в запитанні 6.25

! Розмір (сума) такого внеску до 22.06.2021 визначається за Методологією  2018 року, а починаючи з 22.06.2021 – за Методологією 2021 року.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.31. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії залучення коштів під час проведення заходу партії шляхом продажу брендованої продукції партії, квитків на фандрейзингові заходи партії тощо?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не вважається.

Оскільки таке залучення коштів є доходом партії від законної діяльності, відтак не є внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

! Політична партія є неприбутковою організацією та відповідно не є платником податку (ч. 2 ст. 14 Закону, ст. 133 Податкового кодексу України).

Отже, зазначені доходи повинні використовуватися політичною партією виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів її діяльності, визначених її установчими документами (ст. 133 Податкового кодексу України).

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.32. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії надання послуги з використання адреси приміщення для зазначення місцезнаходження при державній реєстрації місцевої організації політичної партії без статусу юридичної особи?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, надання такої послуги вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

Зазначене вище випливає з того, що місцева організація без статусу юридичної особи не може отримувати внески в силу свого статусу, відтак вважається, що зазначену послугу отримує сама політична партія або її місцева організація, що має статус юридичної особи залежно від того, хто є засновником такої місцевої організації без статусу юридичної особи.

Відомості про такий внесок відображаються у розділі «Внески та інші надходження» Звіту політичної партії чи місцевої організації, що має статус юридичної особи, відповідно.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.33. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії надання приміщення у користування місцевій організації без статусу юридичної особи для здійснення діяльності?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, надання такої послуги вважається внеском на підтримку політичної партії в розумінні ст. 14 Закону.

Відомості про такий внесок відображаються у розділі «Внески та інші надходження» Звіту політичної партії чи місцевої організації, що має статус юридичної особи залежності від того, хто є засновником місцевої організації без статусу юридичної особи.

Крім цього, відомості про фактичне користування приміщенням відображаються у розділі «Майно та нематеріальні активи» Звіту політичної партії чи місцевої організації, що має статус юридичної особи, відповідно.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.34. Де відображається інформація про доходи від законної діяльності політичної партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Така інформація відображається в таблиці «Інші надходження» розділу «Внески та інші надходження» Звіту.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.35. Які безоплатні послуги надані політичній партії вважаються внеском?

  27.12.2023 Чинна публікація

Послуги (волонтерська діяльність, розміщення реклами тощо)  надані політичній партії безоплатно, однак які мають вартість або вона може бути визначена відповідно до п. 3 розділу III Методології (2021 року), вважаються внеском в розумінні ст. 14 Закону.

Разом з тим про такі послуги  повинно бути відомо безпосередньо політичній партії та/або контролюючому органу.

Увага! Національне агентство має право повідомляти політичну партію (шляхом надсилання електронного листа через кабінет Реєстру) про наявну в нього інформацію щодо зазначених послуг, отриману при здійсненні моніторингу.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.36. Коли поширення інформації про захід членами партії або третіми особами вважається внеском?

  27.12.2023 Чинна публікація

Якщо поширення (в соціальних мережах, реклама тощо) членом політичної партії та/або третіми особами інформації про участь у заходах, які проводяться на підтримку партії, здійснюється на платній основі, то такі дії  вважаються внеском у розумінні ст. 14 Закону (у вигляді надання послуг або їх оплати, що здійснюється третіми особами).

У разі поширення членами політичної партії та/або третіми особами інформації про вказані заходи на безоплатній основі, такі дії цих осіб не вважаються внеском у розумінні ст. 14 Закону.

Увага! Поширення інформації (на платній або безоплатній основі) членом політичної партії та/або іноземною юридичною особою інформації про участь у заходах, які  не пов’язані з підтримкою партії, не вважається внеском на підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.37. Чи вважається проведення заходів з різних питань суспільної діяльності, на яких присутні члени партії, внеском на підтримку партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не вважається.

Заходи, що мають на меті підвищити рівень знань та навичок з різних аспектів суспільної діяльності або є платформою для обміну досвідом, які організовуються та проводяться, у тому числі, за участі іноземних юридичних осіб та на яких присутні члени політичної партії, не вважаються внеском на підтримку політичної партії у розумінні ст. 14 Закону, оскільки в цьому випадку партія не отримує вигоди нематеріального або негрошового характеру.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.38. Чи вважається внеском на підтримку політичної партії діяльність волонтерів на користь цієї партії?

  27.12.2023 Чинна публікація

Так, вважається.

Участь волонтерів у агітації (крім передвиборної),  організації та проведенні масових заходів партії (облаштування заходу, здійснення технічного  супроводження заходу, виконання допоміжних організаційних функцій тощо) на підтримку партії вважається внеском у розумінні ст. 14 Закону, оскільки політична партія отримує вигоди нематеріального характеру.

При цьому вартість внесків, отриманих на безоплатній основі, обчислюється відповідно до п. 3 розділу III Методології (2021 року).

Увага! Участь волонтерів у передвиборній агітації політичної партії не є внеском на її підтримку в розумінні ст. 14 Закону. Така діяльність регулюється положеннями Виборчого кодексу України.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні

6.39. Чи потрібно застосовувати методологію визначення розміру (суми) внеску, якщо його вартість встановлена за первинними документами / іншими правочинами або встановлюється за ціною, що підлягає державному регулюванню?

  27.12.2023 Чинна публікація

Ні, не потрібно.

Встановлення вартості такого внеску за методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг не проводиться.

Така вартість відображається у графі «Вартість внеску за договором» таблиці «Інші внески» розділу «Внески та інші надходження» Звіту

Увага! Вартість внеску на підтримку політичної партії у вигляді оплати товарів, робіт та послуг, яка встановлена за первинними документами / іншими правочинами, повинна відповідати ринковій ціні.

Чи була ця публікація корисною? Так Ні