База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Методичні матеріали

 

ВЗАЄМОДІЯ з керівником в умовах воєнного стану

  22.04.2022 Чинна публікація
Завантажити
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

АЛГОРИТМ координації уповноважених терорганів та юридичних осіб

  22.04.2022 Чинна публікація
Завантажити
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

ЧЕК-ЛИСТ підготовки до проведення спецперевірки

  09.12.2021 Чинна публікація
Завантажити 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

ЧЕК-ЛИСТ підготовки до перевірки НАЗК

  09.12.2021 Чинна публікація
Завантажити 
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

ПАМ'ЯТКА “Повідомлення НАЗК про зміну відомостей, які стосуються уповноваженого”

  12.01.2024 Чинна публікація
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо надання Національним агентством згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу

  06.07.2021 Чинна публікація
Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги, зокрема, з питань застосування положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

Ці Роз’яснення надані з метою забезпечення однакового застосування положень ч. 4 ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції» та відображають позицію Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за ініціативою керівника.

У цих Роз’ясненнях враховано результати правозастосовної практики Національного агентства, вони мають рекомендаційний характер і не створюють правових норм.

У цих Роз’ясненнях вживаються такі скорочення:

Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;

КЗпП України – Кодекс законів про працю України;

Національне агентство – Національне агентство з питань запобігання корупції;

Уповноважений – керівник самостійного уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України та який функціонує відповідно до ч. 1 ст. 131 Закону;

Подання – подання суб’єкта призначення (роботодавця) про надання згоди на звільнення Уповноваженого, яке вноситься на розгляд Національного агентства;

Повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, здійснене Уповноваженим до керівника органу, органів прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства, Державного бюро розслідувань, яке:
  • містить фактичні дані (обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення), які сталі відомі Уповноваженому у зв’язку з його трудовою (професійною, службовою) діяльністю;
  • стосується діяльності державного органу та/або дій/бездіяльності його керівника, інших посадових (службових) осіб, працівників або структурних підрозділів державного органу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

[1] Ці Роз’яснення не поширюються на процедуру надання згоди Національним агентством на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми в юридичній особі, зазначеній у ч. 2 ст. 62 Закону, з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників).
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації планування роботи уповноваженого

  27.10.2020 Чинна публікація

Розділ І. Мета планування


Планування є провідною формою упорядкування роботи уповноваженого щодо запобігання та виявлення корупції в організації.
Використання уповноваженим інструментів планування своєї діяльності, крім загальних переваг, які планування надає будь-якій роботі, дає можливість досягати таких цілей:
  • заявити про себе перед керівником як про самостійну, ініціативну, відповідальну структурну одиницю організації;
  • встановити пряму взаємодію між керівником організації та уповноваженим, а також іншими самостійними структурними підрозділами;
  • визначити показники ефективності виконання уповноваженим (та підлеглими працівниками) покладених на нього (них) завдань та стимулювати відповідальне ставлення до роботи.

 

Розділ ІІ. Організація планування

→ Період планування

Для досягнення визначених цілей рекомендуємо уповноваженим розробляти та впроваджувати операційні (поточні) плани роботи на певний проміжок часу (наприклад, на календарний рік, півріччя або місяць).
Рекомендується складати план до початку періоду, на який він орієнтований.

→ Зміст плану

План може визначати як стратегічні завдання, які уповноважений хоче досягти за період діяльності, так і обсяг операційної роботи відповідно до функцій, покладених на уповноваженого п. 2 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого рішенням Національного агентства від 17.03.2020 № 102/20.
При розробленні плану необхідно враховувати результати виконання плану за попередній період і за необхідності включати незавершені чи перенесені за строками виконання заходи.
У разі потреби до плану можуть вноситися зміни.

→ Документальне оформлення

План може складатися у формі окремого документа, а деякі його заходи можуть бути частиною загального плану діяльності організації.
→ Затвердження

Оскільки уповноважений підзвітний і підконтрольний керівнику організації, план роботи та зміни до нього доцільно подавати на затвердження безпосередньо керівнику організації.

Розділ ІII. Моніторинг та контроль за виконанням плану


Невід’ємним елементом планування роботи є періодичний (наприклад, щоквартальний) моніторинг виконання заходів плану та здійснення підсумкової оцінки стану виконання плану.
За підсумками виконання плану уповноваженим рекомендується складати звіт, який доцільно подавати на затвердження керівнику організації, який здійснює контроль за його виконанням.
Зразок плану для уповноважених
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

АЛГОРИТМ надання методичної допомоги та консультацій, проведення внутрішніх навчань із запобігання корупції

  09.11.2021 Чинна публікація
Завантажити
Чи була ця публікація корисною? Так Ні

ПАМ’ЯТКА щодо строків виконання заходів з питань запобігання та виявлення корупції

  22.09.2021 Чинна публікація
Завантажити
Чи була ця публікація корисною? Так Ні