База знань Роз’яснення
НАЗК - База знань
Технічна допомога в роботі з реєстрами

Нормативні основи

 

ПОРЯДОК перевірки факту подання та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій

  13.11.2023 Чинна публікація

1. Цей Порядок визначає процедуру перевірки державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами публічного права (органами, в яких працює (працював або входить чи входив до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) суб’єкт декларування (далі - відповідний орган)) факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), та повідомлення відповідним органом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентства) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актах.

Припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є останній день виконання суб’єктом декларування зазначених функцій.

3. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу, а у разі, якщо Законом не передбачено утворення (визначення) такого підрозділу (особи) - інший структурний підрозділ відповідного органу, визначений керівником (далі - відповідальний підрозділ (особа)).

Керівник відповідного органу організовує взаємодію відповідального підрозділу (особи) з іншими підрозділами з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації згідно із вимогами Закону.

4. Відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу перевіряє факт подання декларацій суб’єктами декларування у такі строки:

1) щорічні декларації - декларації, які подаються відповідно до частини першої та абзацу другого частини другої статті 45 Закону (щороку та після припинення діяльності (після звільнення) відповідно),- протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;

2) декларації при звільненні - декларації, які подаються відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону,- протягом 10 робочих днів після спливу строку у 30 календарних днів з дня припинення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

3) декларації, які подають особи, зазначені у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України «Про державну службу»«Про службу в органах місцевого самоврядування»Закону та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»,- протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону.

5. Відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), на офіційному вебсайті Національного агентства.

6. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування згідно з вимогами Закону відповідальний підрозділ (особа) відповідного органу повідомляє про це Національне агентство упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 1), надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

У разі повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання суб’єктом декларування декларації, подання якої передбачено частиною другою статті 45 Закону, у відповідному повідомленні вказується дата припинення зазначеним суб’єктом діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення зазначеної діяльності.

Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій надсилає відповідний орган окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

7. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство відповідно до вимог Закону письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

Повідомлення суб’єкту декларування надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом із повідомленням про вручення) за адресами, що зазначені в поданих таким суб’єктом деклараціях, повідомленнях відповідних органів, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (у разі їх надходження) згідно із законодавством, або вручається суб’єкту декларування особисто під підпис.

8. У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У разі встановлення Національним агентством факту неподання декларації суддею, суддею Конституційного Суду України Національне агентство письмово повідомляє про такі обставини відповідно Вищій раді правосуддя або Голові Конституційного Суду України.

Повідомлення про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 2), надсилається з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

 

 

Додаток 1 до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (пункт 6)

ПОВІДОМЛЕННЯ Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Додаток 2 до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯпро факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Чи була ця публікація корисною? Так Ні