Згідно з положеннями ч. 1 ст. 12 Закону України «Про політичні партії в Україні»  політичні партії мають право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та законами України. Зокрема, політичні партії мають право ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

У ч. 2 ст. 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, що політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України.

Крім того, відповідно до ст. 16 Закону України «Про політичні партії в Україні» повноваження власника щодо майна, в тому числі коштів, що є власністю політичної партії, здійснюються відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому статутом політичної партії.

Таким чином, політичні партії, виконуючи свої програмні цілі та завдання, можуть сприяти громадянам та їх об’єднанням у реалізації їх прав, зокрема у культурній, спортивній, екологічній, правозахисній сферах тощо.

До того ж політична партія має право здійснювати підтримку громадських організацій, в тому числі за рахунок коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності.

Разом з тим слід врахувати деякі особливості правомірності отримання громадськими організаціями зазначених коштів з огляду на положення Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та «Про громадські об’єднання».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання» утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відповідні відомості, в тому числі рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності та рішення про затвердження статуту громадського об’єднання.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.

У ст. 5 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів, зокрема безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів.

Отже, громадська організація зі статусом юридичної особи у випадку здійснення одного чи декількох видів благодійної діяльності, за умови, що така діяльність не її основою метою, буде визнаватися благодійником.

Ураховуючи зазначене, а також роз’яснення Національного агентства від 26.08.2020 «Про право політичних партій здійснювати благодійну діяльність» (https://wiki.nazk.gov.ua/category/zapobigannya-politychnij-koruptsiyi) політична партія має право здійснювати фінансову підтримку громадських організацій за винятком фінансування їх статутних цілей, пов’язаних із безпосереднім здійсненням благодійної діяльності.

Тобто така фінансова підтримка може бути направлена виключно на конкретно визначені статутні цілі громадських організацій, крім благодійних.

Проте слід врахувати положення ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», згідно з якими благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Таким чином, цільова передача коштів політичною партією та їх подальше використання громадськими організаціями жодним чином не повинні пов’язуватися з благодійною діяльністю, оскільки така підтримка буде вважатися благодійною пожертвою в розумінні зазначеного положення закону, відтак політична партія буде визнаватися благодійником, що не відповідає цілям її статутної діяльності.

У випадку нецільового направлення політичною партією коштів на підтримку громадських організацій, така підтримка буде розцінюватися як благодійна діяльність з боку політичної партії, здійснення якої не входить до її статутних цілей.

Крім того, згідно з положеннями ч. 1 ст. 178 Закону України «Про політичні партії в Україні» використання політичною партією коштів, виділених з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності на цілі, не пов’язані зі здійсненням останньої, є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.