Стосовно проходження зовнішнього незалежного аудиту за суб’єктним складом, то відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених цим Законом.

Частиною третьою статті 17 Закону встановлено, що політична партія, партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.

Враховуючи вищезазначене, суб’єктом проходження зовнішнього незалежного фінансового аудиту є безпосередньо політична партія (у тому числі її місцеві організації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи).

Результати такого аудиту політична партія зобов’язана додати до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року відповідно до частини одинадцятої статті 17 статті Закону (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»).

Що стосується предмету незалежного зовнішнього фінансового аудиту, то

відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).

Також, в контексті предмету зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії необхідно врахувати особливості правового статусу місцевих організацій політичної партії в структурі останньої та безпосередньо процедуру звітування політичною партією до Національного агентства.

Частиною восьмою статті 10 Закону передбачено, що обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.

Згідно частини шостою статті 11 Закону реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії.

Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за №1185/29315, згідно яких до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру додається інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.

Таким чином в розумінні чинного законодавства інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій є невід’ємною частиною звітування політичної партії.

Згідно частини шостої статті 17 Закону політичні партії та їх місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.

Варто зазначити, що пунктом 12 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» встановлено, що у разі якщо інші законодавчі акти містять правила, положення щодо здійснення обов’язкового аудиту, для визначення вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, застосовуються правила та положення, визначені виключно цим Законом.

Крім того положення цього пункту поширюється також на проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії.

Згідно пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» обов’язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

При цьому пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» встановлено, що завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності – завдання з надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

Довідково: питання організації бухгалтерського обліку юридичної особи належать до компетенції її власника або уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих документів (ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Крім того юридичні особи мають право самостійно визначати доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності (ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Ураховуючи зазначене, фінансова звітність політичної партії повинна відповідати вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законам України або міжнародним стандартам фінансової звітності (у випадку застосування для складання фінансової звітності).

Таким чином предметом проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії є перевірка такої звітності політичної партії, в тому числі її місцевих організацій (зі статусом юридичної особи) з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.