Статтею 3 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон)  передбачено, що політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України  , цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.

Крім того, положеннями статті 23 Закону встановлено, що політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстрації в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Відповідно до частини дев’ятої статті 17 Закону політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з частиною четвертою статті 91 Цивільного кодексу України  (далі – ЦК України) цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису (далі – єдиний державний реєстр) про її припинення.

Разом з цим відповідно до статті 105 ЦК України повноваження з управління справами юридичної особи переходять, з моменту призначення, до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії). Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Таким чином, політична партія зобов’язана подавати Звіт у порядку та в строк, передбачені статтею 17 Закону, у тому числі її місцеві організації, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи та діяльність яких не припинена, шляхом внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.

В той же час звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»   до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення Звітів політичні партії подають Звіти в порядку та в спосіб, визначені Законом України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону.

Отже, згідно статті 17 Закону (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»), наразі, політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника політичної партії, засвідченим печаткою політичної партії), а також на електронному носії звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, що повинен містити інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.