1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) на звільнення особи, яка є керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (далі – керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа)), за ініціативою керівника (далі – суб’єкт призначення (роботодавець)) з підстав, передбачених законом.

2. Згода Національного агентства надається з метою з’ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

3. З метою отримання згоди Національного агентства суб’єкт призначення (роботодавець) вносить до Національного агентства у письмовій формі подання про надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) (далі – подання).

Подання складається у довільній формі та обов’язково має містити інформацію про:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);
2) дату призначення його (її) на посаду;
3) усі застосовані дисциплінарні стягнення за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із зазначенням виду дисциплінарного стягнення, дати та підстави його накладення чи їх відсутність;
4) підставу для звільнення з обґрунтуванням причин, що зумовили необхідність такого звільнення;
5) обізнаність суб’єкта призначення (роботодавця) з тим, що керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) повідомляв(ла) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. До подання обов’язково додаються такі документи (копії, засвідчені в установленому законодавством порядку):
1) завізований суб’єктом призначення (роботодавцем) проєкт розпорядчого документа про звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), а у разі здійснення дисциплінарного провадження – подання дисциплінарної комісії;
2) розпорядчий документ про призначення на посаду керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);
3) розпорядчий документ про затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця або рішення (висновок) атестаційної комісії (уповноваженого органу) про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) (у разі проведення такого оцінювання/атестації);
4) розпорядчий документ про зміни в організації виробництва і праці (проведення організаційних заходів), у тому числі про скорочення чисельності (посади) або штату, реорганізацію, ліквідацію державного органу, зміну структури або штатного розпису; структура і штатний розпис за попередні два роки до внесення подання, а також розпорядчий(і) документ(и) про їх затвердження (за наявності) (якщо підставою для звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є скорочення чисельності (посади керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)) або штату, реорганізація, ліквідація державного органу);
5) попередження керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його (її) можливого звільнення за ініціативою суб’єкта призначення (роботодавця) (у разі, коли таке попередження передбачено законодавством);
6) інші документи, які, на думку суб’єкта призначення (роботодавця), стосуються прийняття рішення про звільнення.

5. У випадку звільнення з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», подання з доданими до нього матеріалами надсилається до Національного агентства не пізніше наступного робочого дня з дня, коли суб’єкт призначення (роботодавець) отримав подання дисциплінарної комісії.

6. У разі надходження до Національного агентства подання, яке не містить інформації та обов’язкових додатків, передбачених пунктами 3, 4 цього Порядку, Національне агентство залишає його без розгляду та не пізніше двох робочих днів з дня, наступного за днем його надходження, повертає подання разом з доданими до нього матеріалами суб’єкту призначення (роботодавцю) із зазначенням зауважень до поданих документів.

7. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) за власною ініціативою може у письмовій формі надати Національному агентству свою позицію щодо обставин його (її) можливого звільнення, а також додаткові документи.

8. Самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, який розглядає подання, має право звертатись із запитами про надання пояснень, документів чи інформації до посадових та службових осіб відповідного державного органу, інших державних органів.

9. Строк розгляду подання з підстав, передбачених пунктами 1, 11 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» та статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України, становить десять робочих днів з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.
Строк розгляду подання з підстав, передбачених пунктами 2 – 4 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу», становить три робочих дні з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.
Строк розгляду подання з інших підстав становить десять робочих днів з дня, наступного за днем його отримання Національним агентством.

10. У разі встановлення за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів, що звільнення здійснюється за відсутності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону, Національне агентство надає згоду на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
Якщо за результатами розгляду подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що звільнення здійснюється за наявності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону, Національне агентство надає обґрунтовану відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

11. Після отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або обґрунтованої відмови у наданні такої згоди суб’єкт призначення (роботодавець) письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів про прийняте рішення.